image6                                 Advies en Rechtshulp Pagina …………………    WELKOM

 

 

   Meester Willem  stelt  zich  tot  doel U enige  uitleg  te geven  over  de  werking  van  het  Recht.
   Daarnaast  geven
  deze pagina's op diverse gebieden juridische adviezen  en actuele informatie.

image6

Wie is?

privaatrecht

Strafrecht

Publiekrecht

Staatsrecht

Bestuursrecht

Internationaal
recht

Europa

Rechtssystemen

Huis& Wonen


Koop&Consument

Geld

Diensten

Personen in het recht

Procedure

Rechtsstelsel

Vergunning

Verkeer

Kind en recht

Meer onderwerpen

image6

Het recht kan in een aantal rechtsgebieden worden ingedeeld. Een indeling is altijd willekeurig en vele indelingen zijn mogelijk.
Zo onderscheidt men Bouwrecht, Mediarecht, Verkeersrecht, Europees-recht, Erfrecht, Vergunningenrecht, strafrecht, Arbeidsrecht, Consumentenrecht, Volkerenrecht, Verenigingsrecht, Ondernemingsrecht, Procesrecht, Zeerecht, etc…

INDELING RECHTSGEBIEDEN

Een veel voorkomende en normaal gehanteerde indeling is: Privaatrecht, Strafrecht en Staats- en Bestuursrecht.

Privaatrecht

Privaat of civiel of burgerlijk recht is het recht, waarbij partijen zelf toezien op de handhaving. Partijen maken afspraken regelen zelf eventuele geschillen, regelen zelf gemaakte schade, of stappen zelf naar de rechter of arbiter voor een oordeel.

Strafrecht

Strafrecht is het recht dat door de overheid wordt gehandhaafd, het initiatief ligt hier niet bij burgers. Indien de politie of officier van justitie kennis neemt van een overtreding of misdrijf (eventueel na aangifte), kan, deze tot vervolging overgaan.

Staats en bestuursrecht

Het staatsrecht regelt de indeling van de staat, staats en regeringsvorm. Hoe bijvoorbeeld verkiezingen plaatsvinden, positie van de koningin. Wie de baas is van de politie. Hoe het rechtsstelsel er uit ziet Het bestuursrecht regelt hoe vergunningen worden verleend
of ingetrokken. Hoe men bezwaar maakt of beroep aantekent. Hoe schorsing van de uitvoering plaatsvindt. Hoe administratieve rechtspraak plaatsvindt tegen de overheid. Het strafrecht en het staats/bestuursrecht worden te samen met het volkerenrecht en strafprocesrecht vaak aangeduid als het publiekrecht. Dit heeft ordening van het gemeenschapsleven en daarmee samenhangende belangen tot doel. Kenmerkend is de gezagsverhouding overheid en onderdaan.

Materieel en formeel recht

Onder het materieel recht verstaan wij de rechten en de verplichtingen, de regels van wat wel of niet mag, of van wat wel of niet kan. Formeel recht is het recht, zijn de regels, hoe het materieel recht wordt toegepast.

Daarnaast zou men het internationaal recht als aparte categorie kunnen benoemen.
Ook hier zou men weer met enige willekeur een onderscheiding kunnen aanbrengen.
We zouden dan een vorm van Europees Recht kunnen aanwijzen met:
EVRM verdrag (europees verdrag voor de rechten van de mens) met het europees hof te Straatsburg.
Het EU verdrag, met het overkoepelend fusieverdrag van alle verdragen, die in de voormalige economische gemeenschap golden. Er
is een Hof van Justitie van de Europese Unie te Luxemburg.
Europees sociaal handvest, net als EVRM uitgaand van de Raad van Europa voor de sociale bescherming van o.a. werknemers, zwangeren en kinderen.
De meer mondiale regelingen zou men kunnen betitelen als het Volkenrecht.
Dit omvat dan met name , De Universele verklaring van de rechten van de mens, met het VN Handvest, Het IVBPR (BuPo), IVESCR, Verdrag tegen foltering, Verdrag inzake de rechten van kinderen , verdrag inzake uitbanning van discriminatie, het IAO/ILO en vele andere verdragen.

Overzicht!
Let op deze indeling is puur voor het overzicht. In de praktijk herkent men bij een juridisch vraagstuk vaak facetten uit meerdere rechtsgebieden. Een garagehouder aan wie een vergunning wordt geweigerd, krijgt bijvoorbeeld te maken met een rechtsgang bij de bestuursrechter met betrekking tot de beroepsprocedure tegen deze weigering.
Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en Fundamentele Vrijheden te Straatsburg oordeelt hierover, dat voor de garagehouder de vergunning van belang is voor het uitoefenen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen. De rechtsgang blijkt in strijd met het voor hem geldend recht. De Nederlandse staat moet een ingrijpende verandering aanbrengen in het rechtsstelsel. Het toekennen in een andere zaak, van een administratieve boete in het bestuursrecht, blijkt middels het internationale recht te vallen onder de procedure van het strafrecht. De rechtsgebieden zijn dus niet te scheiden

Deze pagina’s over  het rechtstelsel  probeert  u een uit leg te geven over het stelsel van het Nederlandse Recht en geeft u verder uitleg over het verschil met het niet continentale recht. Alle andere pagina's geven uitleg over de toepassing. en de geldende regels, procedures en rechtsgangen.

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht