Advies en Rechtshulp Pagina … ………………………….. Koop en Consument.

  Start                                                                                                privaatrecht

 

 

Koop
Op het moment, dat men de krant die de verkoper bij het station u voorhoudt aanpakt of even een halfje bruin haalt, realiseren we ons nauwelijks waar we aan beginnen. Op dat moment komen heel veel regels samen. De koop en verkoop veroorzaken veel verplichtingen en ook rechten voor de partijen. De koop van een brood of een fiets is ingewikkelder dan wij aanvankelijk denken. Voor de koop en verkoop in een winkel of bij professionele verkoper gelden zelfs aparte regels. Veel al wettelijk geregeld. Bij de koop/verkoop tussen een bedrijf en een particulier spreekt men van consumentenkoop

Wat is een consumentenkoop?
Onder een consumentenkoop verstaan wij een koopovereenkomst tussen een zogenaamde professionele verkoper en een particuliere koper. Een koop en verkoop van iets tussen twee gewone burgers of tussen twee bedrijfsmatige personen/bedrijven valt er niet onder. Ook niet alle koopovereenkomsten vallen onder de regels van de consumentenkoop. De consumentenkoop geldt alleen voor producten zoals levensmiddelen, meubels, wasmachines en auto's. De regeling geldt niet voor diensten, zoals het boeken van een reis, het afsluiten van een verzekering of het aangaan van een lening.

Soms is wat aanvankelijk een koop lijkt een soort gemengde overeenkomst. Bijvoorbeeld; de aanschaf van een keuken en plaatsen hiervan. Men heeft een koopovereenkomst m.b.t. de keuken en een aannemingsovereenkomst voor het plaatsen. Op de koop zijn de regels van de overeenkomst van toepassing.

Geregeld in de wet.

De regels van de consumentenkoop staan in het Burgerlijk Wetboek. De regeling voor de consumentenkoop omvat regels met rechten en plichten voor zowel de koper als de verkoper. Voor het kopen van producten of diensten op zoals via de telefoon, post, fax of het internet gelden er andere regels.

Belangrijk.

De belangrijkste regel bij een consumentenkoop is dat het geleverde product moet voldoen aan de koopovereenkomst. Het product moet voldoen aan de eigenschappen die een koper bij normaal gebruik op grond van de koopovereenkomst mag verwachten. Is dit niet het geval, dan kunt u eisen dat de overeenkomst alsnog wordt nagekomen. Het kan hier gaan om het herstel van een product dat niet goed is, of een onderdeel dat ontbreekt bij levering of vervanging. De verkoper/winkel moet het probleem binnen een redelijke termijn verhelpen en u dient daar ook wel aan mee te werken. Mocht de verkoper de klachten niet binnen een redelijke termijn verhelpen, dan kunt u een beroep doen op ontbinding van de overeenkomst. Het bedrijf moet dan het gekochte terugnemen en de koopsom retourneren.

Garantie.
U krijgt op vrijwel alle producten garantie. Dit betekent dat de verkoper instaat voor de kwaliteit van het product over een vastgestelde periode. Wettelijk heeft u al recht op de deugdelijkheid, ook na de garantie periode. Een gebrek dat zich binnen zes maanden na de aankoop openbaart, wordt altijd geacht bij de aankoop aanwezig te zijn geweest. Vaak biedt een verkoper u tegen een extra bedrag bij de koopsom een nog meer garantie aan. Heel vaak vindt dit plaats in de vorm van een serviceverzekering. Het is verstandig na te gaan of u wel iets extra’s krijgt.. De serviceverzekering is niet altijd meer dan de garantie die u op grond van de wet al reeds had. Garantie is namelijk niet direct afgelopen op het moment dat de garantieperiode verstreken is. Een voordeel van een dergelijke verzekering kan zijn, dat u na de garantie periode aanspraak heeft op vervanging van het produkt bij het optreden van een gebrek.
Het wezenlijke aan garantie is, dat u zelf niet hoeft aan te tonen, dat er al wat mis was met het produkt op het moment dat u het kocht. Dat is wel noodzakelijk indien u aanspraak maakt op u normale wettelijk recht. Binnen de garantie periode dient de verkoper/fabrikant aan te tonen dat het gebrek door de verkoper is ontstaan.
Garantieperiode

De periode waarop u aanspraak kunt maken op garantie, hangt samen met de levensduur die u redelijkerwijs van een product mag verwachten. De garantie moet op duidelijke wijze uw rechtspositie beschrijven. De periode van de garantie moet duidelijk zijn en ook moet blijken wie de verkoper of producent is. Na de garantieperiode loopt de garantie nog even door. Van een produkt mag worden verwacht, dat het een bepaalde tijd mee gaat; economische levensduur. Daarom mag van de leverancier worden verwacht, dat hij afhankelijk van de reeds verstreken tijd, zijn coulancebeleid hier op afstemt.
Fabrieksgarantie

Garantie wordt gegeven door de fabriek of door de verkoper. U hebt doorgaans een overeenkomst met de verkoper. Daar u met de fabrikant geen overeenkomst heeft gesloten, is deze vrij om aan de garantie allerlei beperkingen te verbinden. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u wel arbeidsloon moet betalen als een product met garantie moet worden gerepareerd. Het is verstandig om bij problemen altijd eerst naar de verkoper te stappen, met deze heeft u de overeenkomst. Kosten gemaakt bij de fabrikant kunt u proberen bij de leverancier te verhalen.
Overdragen garantie.
De verkoper kan in de koopovereenkomst bepalen, dat de garantie die hij aan u als koper heeft gegeven, niet kan worden overgedragen aan een ander. Dit betekent, dat wanneer u garantie heeft gekregen op een bepaald product en u dit product aan een ander verkoopt, de garantie niet overgaat op de persoon aan wie u het product verkoopt.

Rechten en plichten bij de consumentenkoop.
De consumentenkoop brengt verplichtingen met zich mee, voor zowel de verkoper als de koper. De verkoper moet kwalitatief goede spullen leveren; de eigenschappen van een product die hij aanprijst, moet het product ook echt bezitten. De verkoper moet aangeven of het product geschikt is voor het doel waarvoor de koper het wil gebruiken; hij is gebonden aan de verwachtingen die ten aanzien van het product zijn gewekt. Als een verkoper niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, kan de koper eisen dat, het ontbrekende alsnog wordt geleverd, of dat het product wordt hersteld of vervangen; dan wel eventueel de koopprijs of een deel hiervan wordt terugbetaald. Eventueel kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Van u wordt verwacht, dat u in eerste instantie in overleg met de leverancier
/verkoper naar een oplossing zoekt. Meestal kan een product worden gerepareerd of geruild. Als u de overeenkomst mogelijk alsnog wil ontbinden, dan hoeft u geen genoegen te nemen met een tegoedbon. Als de verkoper geen oplossing biedt, kunt u de verkoper op zijn plichten wijzen en meedelen wat u van hem eist. Een dergelijke aanmaning (ingebrekestelling) kan het beste per aangetekende brief worden verstuurd.
Ook de koper heeft zijn verplichtingen: men moet de koopprijs betalen bij ontvangst van het product, tenzij anders is afgesproken. Wordt het product later dan afgesproken geleverd, of kan het product niet meteen worden meegenomen, dan hoeft u nooit meer dan de helft van de koopprijs vooruit te betalen. Bij sommige producten is een latere levering soms niet meer zinvol en ook niet meer gewenst. Hierbij kunt u denken aan het klassieke voorbeeld van de bruidstaart, welke de banketbakker na de grote dag alsnog wil leveren. De bakker is dan reeds direct in gebreke en de overeenkomst kan worden ontbonden.

Defect
Indien u ontdekt, dat het product dat u hebt gekocht defect is, moet u binnen twee maanden de verkoper van uw klacht op de hoogte brengen. Als u langer dan twee maanden wacht, verspeelt u uw rechten. De tijd om te reclameren is ook afhankelijk van het product. Een product dat kan bederven heeft een kortere reclame periode, dan de levering van een apparaat Als een product na aanschaf kapot gaat, kunt u in sommige gevallen de verkoper aanspreken op het defect. Het moet wel gaan om een defect dat op het moment van aflevering aanwezig was, ook al is het defect pas later zichtbaar. De wet zegt dat een gebrek dat zich binnen zes maanden voordoet, er al was toen u het product kocht.
De verkoper is ook aansprakelijk als hij gegarandeerd heeft dat het defect zal uitblijven. Zonder een dergelijke garantie gaat het om de vraag of u als koper mocht verwachten dat het defect zich in deze periode zou kunnen openbaren. De verkoper kan niet voor elk defect kan worden aangesproken. Dit is afhankelijk van bijvoorbeeld de aard van het product. Van een goedkope prul mag bijvoorbeeld niet dezelfde levensduur worden verwacht, als van een kostbaar exemplaar. Bovendien kan het defect veroorzaakt zijn door een verkeerd gebruik van het product door de koper.

Indienen van een klacht over het product.
Indien u twijfels heeft of een klacht over hygiëne of de betrouwbaarheid van gebruiksartikelen kunt u hiervoor terecht bij de Warenklachtenlijn van de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Dit is ook van toepassing op de veiligheid van huishoudelijke apparatuur, speelgoed, kermisattracties, cosmetica en levensmiddelen.
Voor warenklachten geldt,
dat u nooit moet wachten. Daarom kunt u de Warenklachtenlijn 24 uur per dag, zeven dagen per week gratis bellen. Uw klacht kan ook via het internet verstuurd worden met het digitale Klachtenformulier. De Voedsel en Waren Autoriteit onderzoekt elke klacht die u telefonisch of via internet meldt. Als uit onderzoek blijkt dat een product of levensmiddel direct gevaar oplevert voor de consument, laat de VWA het uit de handel nemen. U als klager krijgt altijd informatie over de resultaten van het onderzoek.

Prijs.
Alle producten die in een winkel aantreft moeten voorzien zijn van een prijs. Tevens behoort de verkoper aan te geven wat de verkoopprijs per meeteenheid (kilo, liter, meter ..etc) is. Dit is bedoeld, om producten (merken) gemakkelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Voor de gewone consument dient de prijs inclusief btw te worden aangegeven in winkels en advertenties. Onder verkoopprijs wordt verstaan: de uiteindelijke prijs voor een eenheid van een product of een gegeven hoeveelheid van een product, met inbegrip van de omzetbelasting en alle overige belastingen. Indien men merkt, dat iemand zich hier niet aanhoudt, bestaat de gelegenheid een klacht indienen bij de lokale politie of bij de FIOD-ECD.

Betaling.
In een aantal gevallen geeft de verkoper u de keuze de koopprijs te betalen per automatische incasso of via een acceptgiro. Wanneer u de koopprijs per acceptgiro betaalt, kan de verkoper voor deze betalingswijze kosten in rekening brengen. Of de verkoper dit mag doen, hangt af van de afspraken die u als koper met de verkoper hebt gemaakt toen de prijs voor het product bepaald werd. De verkoper kan ook in zijn algemene voorwaarden hebben opgenomen, dat hij kosten in rekening mag brengen voor betaling per acceptgiro. Als u de koopprijs niet of niet tijdig betaalt, kan de verkoper eisen, dat: u alsnog de koopprijs betaald; u de kosten vergoedt die de verkoper heeft moeten maken (incassokosten); de wettelijke rente over de koopprijs wordt vergoed.

Vooruit betalen.
Sommige produkten kunnen niet direct worden geleverd of u kunt het produkt (nog niet) meenemen. De verkoper kan u dan vragen een aanbetaling te doen. Deze hoeft maar maximaal de helft van de verkoopprijs zijn.

Plaats aflevering van het product.
De plaats waar het gekochte produkt wordt afgeleverd hangt af van het product. Er wordt hier onderscheiden naar een zaak die door soort wordt bepaald en naar een individueel bepaalde zaak. Een individueel bepaalde zaak is een zaak waar geen ander van is, waarvan wordt afgesproken, dat juist dat ene exemplaar wordt gekocht. Een bepaald schilderij, kachel, meubel….etc. bij een zaak naar soort kan de verkoper elke zaak van die soort leveren.
Een individueel bepaalde zaak wordt geleverd op de plaats waar het zich bevindt op tijdens het sluiten van de koop. De kosten voor het vervoer van die plek naar de koper zijn dan voor de koper.
bij koop van een zaak naar soort wordt deze afgeleverd op de plaats waar de verkoper zijn beroep uitoefent. De koper kan doorgaans met de verkoper een regeling treffen. Indien bij een consumentenkoop de zaak bij de koper wordt bezorgd door de verkoper of een door deze aangewezen vervoerder, kunnen daarvoor slechts kosten worden gevorderd, voor zover zij bij het sluiten van de overeenkomst door de verkoper afzonderlijk zijn opgegeven of door de verkoper de gegevens zijn verschaft op grond waarvan zij door hem worden berekend
.

Algemene voorwaarden.
Een aankoop is een vorm van overeenkomst (koopovereenkomst) tussen twee partijen. Op een overeenkomst zijn (doorgaans) algemene voorwaarden van toepassing. We kennen deze bijvoorbeeld als bankvoorwaarden, Bovag-voorwaarden, leveringsvoorwaarden etc.
Deze voorwaarden zijn bedoeld om te voorkomen dat iedere keer moet worden onderhandeld over een aankoop. Ze zijn in eerste instantie bedoeld om het zakelijke verkeer te vergemakkelijken. Deze voorwaarden hangen over het algemeen zichtbaar in de winkel of een bordje bij de kassa verwijst naar het bestaan ervan. De winkelier of leverancier hoort deze dan ter hand te stellen of aan te geven hoe men ze kan inzien. Bij een offerte kunnen ze op de achterzijde van het papier staan. De klant moet voor het afsluiten van overeenkomst er van kunnen kennis nemen.
Door dat de voorwaarden afkomstig zijn van de verkoper beperken feitelijk de rechtspositie van de consument. Soms zijn ze tot stand gekomen in samenwerking met bijvoorbeeld consumentenorganisaties. Algemene voorwaarden mogen voor de consument niet onredelijk bezwarend zijn. Met betrekking tot dit criterium hanteert de wet twee lijsten.
Een grijze lijst van bedingen waar van het vermoeden bestaat dat ze te bezwarend zijn voor de andere partij. De gebruiker van de voorwaarden dient hier aan te tonen, dat het gebruik hier niet onredelijk is. De zwarte lijst bevat waarvan de wetgever vindt dat zij altijd onredelijk bezwarend zijn. De beide lijsten vindt men in het Burgerlijk wetboek Art. 236 en art 237 van boek zes.


Ongevraagde toezending van een product.

Het ongevraagd toezenden van een product is niet toegestaan. Als dit toch wordt gedaan in de hoop dat het product wordt gekocht, dan kunt u het product houden. U hoeft hiervoor dan geen kosten te betalen. U kunt het product natuurlijk ook aan de verkoper terugsturen. De verzendkosten zijn in dit geval voor rekening van de verkoper.


Nederlandse handleiding.

De verkoper is niet verplicht u een nederlandse handleiding te geven. Een gebruiksaanwijzing in bijvoorbeeld Engels is voldoende Het leveren van een Nederlandse handleiding bij een produkt, is in de meeste gevallen niet verplicht. Een gebruiksaanwijzing in bijvoorbeeld Engels is voldoende. Als u veilig het product wil kunnen gebruiken of er mee wil werken, moet de fabrikant van het product wel een Nederlandstalige gebruiksaanwijzing leveren. De Machinerichtlijn eist bijvoorbeeld specifiek dat er bij het product een gebruiksaanwijzing in de taal van het land bijgeleverd wordt. Veel fabrikanten geven uit service overweging echter wel een Nederlandse handleiding.
Het is opvallend, dat als men een goedkope kookwekker koopt, er soms handleiding in zeer veel verschillende talen bij zit. Koopt men bijvoorbeeld een dure computer, dan wordt men geacht de werking zelf maar uit te zoeken.


Tassen controle.
Een winkelier mag de inhoud van uw tas controleren als dit in de winkel staat aangegeven. Een winkel is geen openbare ruimte. De winkelier kan daarom huisregels opstellen. U moet zich als klant aan deze regels houden. De winkelier moet deze regels wel duidelijk zichtbaar ophangen, zodat u hiervan kennis kan nemen. Op het moment dat u de winkel betreedt en de regels kan lezen, moet u zich daar ook aan houden. De regels mogen niet discriminerend of onnodig bezwarend zijn. In principe mag elk personeelslid de tascontrole uitvoeren. Dit hoeft niet per se door een beveiligingsbeambte gedaan te worden. Als uw tas wordt gecontroleerd, is het wel verstandig dat de winkelier aan u uitlegt waarom hij dit doet. Daarnaast is het in verband met privacy wenselijk dat de controle plaatsvindt op een plaats waar niet iedereen kan meekijken.


Mandje
of winkelwagen.
Om het overzicht in de winkel te behouden en diefstal tegen te gaan,  mag de winkelier in de winkel aangeven dat het meenemen van een mandje verplicht is. De winkelier mag het aantal mensen (van een bepaalde groep), dat tegelijkertijd de winkel wil betreden, beperken. Dit kan de winkelier doen door bijvoorbeeld een bordje plaatsen waarop bijvoorbeeld staat dat niet meer dan twee scholieren tegelijkertijd naar binnen mogen. Zo kan de winkelier voorkomen dat overlast ontstaat door de komst van grote groepen scholieren op hetzelfde moment.

Colportage en beurzen

Indien de verkoper het initiatief neemt tot verkoop van een produkt of het verlenen van diensten, heeft men doorgaans te maken met colportage. De verkoper zal dan naar de mogelijke koper toe komen of men wordt uitgenodigd voor een besloten bijeenkomst. Colportage is apart in de wet geregeld, omdat men als koper, op een ongelegen moment in een niet normale winkel omgeving voor een koopbeslissing wordt geplaatst. De wetgever vindt hier extra bescherming wenselijk. De volksmond noemt colportage ook wel "huis-aan-huis verkoop" Deze benaming is eigenlijk te beperkt. Er is niet alleen sprake van colportage indien een verkoper u thuis benadert, maar ook bij produkt-demonstratie tijdens een speciale busreis of op een apart georganiseerde bijeenkomst, zoals een cosmetica- of lingerieparty bij een vriendin thuis. Ook als een verkoper zich door u via een advertentie laat uitnodigen, is er sprake van colportage. Bij colportage kan het gaan om de verkoop van producten, maar ook om het afsluiten van diensten, zoals bijvoorbeeld een abonnement op een tijdschrift of een beveiligingsdienst. Vroeger werden vooral stofzuigers en encyclopedieën op afbetaling gecolporteerd, nu vallen vooral zaken als energie of alarminstallaties met de daarbij behorende beveiligingsservice onder de aangeboden diensten.

Geen Colportage.
Indien men zelf de verkoper benadert voor een huisbezoek, bijvoorbeeld via een telefoongids (men neemt zelf het initiatief ) of op straat wordt aangesproken voor een dienst, is geen sprake van colportage.
Bedenktermijn
Colportage kent, als er sprake is van een aankoopbedrag vanaf € 34, een wettelijke bedenktermijn van acht dagen. Binnen deze bedenktermijn kunt u schriftelijk, zonder opgaaf van reden, de koopovereenkomst ongedaan maken. Die acht dagen gaan in op het moment dat de colporteur de koopovereenkomst heeft ingeschreven bij Kamer van Koophandel. bedenktermijn loopt niet zolang de verkoop nog niet is ingeschreven en heeft men dus in ieder geval de mogelijkheid om van de overeenkomst af te zien. Men kan bij de Kamer van Koophandel opvragen of de koopovereenkomst er staat ingeschreven.
Telefonische verkoop.
Telefonische verkoop valt onder de regeling “koop op afstand”. Ook daar geldt ook een bedenktermijn voor.

 

Koop op afstand.

Bij (ver)koop op afstand is er geen direct  contact tussen de koper en de verkoper en het product. Zij zijn handelen op afstand van elkaar. Om de consument extra bescherming te bieden, is er wettelijk bepaald dat er een bedenktijd (zichttermijn) is van zeven werkdagen op producten die men koopt via internet, e-mail, postorderbedrijf, telefoon, bestelbonnen of fax.

Niet iedere aankoop via de telefoon valt direct aan te merken als een koop op afstand. Als u bij de reguliere winkel in uw gemeente, telefonisch een nieuwe koelkast bestelt, is dat doorgaans, geen koop op afstand en bestaat er dus geen bedenktijd. Tenzij deze winkel expliciet een webwinkel  exploiteert. De regeling van Koop op Afstand is alleen van toepassing bij een winkelier die normaal gesproken verkoopt via de telefoon, internet of de televisie.

Die zeven werkdagen gaan in na ontvangst van het product. Uitzondering hierbij zijn: etenswaren, tijdsgebonden producten (tijdschriften, gereserveerde kaartjes voor een concert), medicijnen en in opdracht vervaardigde producten (zoals maatkostuums). Ook bij via internet bestelde reizen of financiële diensten heeft men geen bedenktijd. Bij bestelde cd's en videomateriaal, geldt dat deze alleen teruggestuurd kunnen worden als de verzegeling nog intact is. In tegenstelling tot bij de verkoop van goederen gaat de bedenktijd de verkoop van diensten direct in op het moment waarop u deze bestelt.

De verkoper moet de klant altijd informeren over de bedenktijd en hij moet zijn adresgegevens of het nummer van een eventueel helpdesk laten weten, zodat de klant weet waar deze terecht kunt voor eventuele service. Doet de verkoper dit niet, dan wordt de bedenktijd wettelijk verlengd tot drie maanden. Maar als de verkoper u op een later tijdstip correct informeert, geldt er gewoon weer een bedenktijd van zeven werkdagen.

Indien men een product wil terugzenden, dient men dit  dan binnen de zeven werkdagen te aan te geven. Bij sommige bedrijven is dit niet nodig en kan men het product gewoon terugsturen binnen de 'zichttermijn'. Men doet er goed aan het bewijs van terugzending te bewaren. De verkoper dient uiterlijk binnen dertig dagen na de mededeling dat een klant de koop ontbindt het betaalde geld terugbetalen.

Bedenktijd na koop op een beurs.
De wetgever heeft voor de koop op een beurs een dergelijke termijn in gedachten gehad. Juist op beurzen, kan de drempel om tot een aankoop over te gaan, lager zijn.
Bij de aanblik van het mooie, nieuwe model auto, op de “AutoRai”, is het mogelijk, dat sommigen van ons, de eigen financiële mogelijkheden te rooskleurig inschatten. Daarom heeft de wetgever een termijn voor ogen gehad, om de aankoop terug te draaien. De literatuur lijkt niet eenduidig, maar voor de rechter lijkt een bedenktijd van acht tot tien dagen te rechtvaardigen. Het is dus verstandig, indien men een (grote) aankoop op een beurs, overhaast genomen vindt, dit zo snel mogelijk aan de verkoper kenbaar te maken. Zolang men dit op korte termijn doet, zal de verkoper meewerken aan een annulering van de koop en een rechterlijk oordeel niet riskeren.

Links
http://www.consumentenautoriteit.nl/ca/indexca.jsp

Om als consument uw aankopen te doen als consument beschikt u hopelijk over het smeermiddel van onze tijd.
Geld!

http://www.meesterwillem.com/index.html/image6.gif Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht

 Laatste update 3 juni 2008.