Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………..  Meester Willem.  Personen

   Start

                                 Personen in het Recht


Advocaat
Indien men te maken krijgt met een rechtsgeding, valt al snel de term advocaat. Een advocaat is een rechtsgeleerde raadsman, die adviezen geeft aan cliënten, of deze bijstaat in een rechtsgeding. Hij geeft adviezen, voert eventuele besprekingen met een andere partij, onderhandelt namens een partij, treft schikkingen, voert correspondentie of vertegenwoordigt een cliënt, of pleit tijdens een geding bij een feitelijke rechtszaak. Hij stelt in een geding in een civiele zaak de dagvaarding op en schrijft de schriftelijke conclusies (eis, betoog, beweringen, antwoord, tegen eis).In een strafzaak adviseert en vertegenwoordigt (verdedigt) hij zijn cliënt. Bij een bestuursrechtelijk geding, adviseert en staat een advocaat een cliënt bij en vertegenwoordigt deze tijdens een procedure. .Een advocaat dient een universitair examen tot meester in de rechten te hebben afgelegd en na de stageopleiding, verzorgt door de orde van advocaten, tot advocaat te zijn ingeschreven bij een rechtbank. Een advocaat kan, indien hij bij de rechtbank van het arrondissement waar hij kantoor houdt, is ingeschreven, bij alle rechtscolleges van het gehele koninkrijk als advocaat optreden. (zie ook procureur)

Waarschuwing!!! Nepadvocaten.
Anno 2008 komt het steeds vaker voor dat, personen zich voordoen als advocaat, doch niet als zodanig geregistreerd zijn. Soms verschuilt men zich achter klinkende Engelse namen, zoals Law-Firm, Barrister-compagnie etc. Let dus goed op en verifieer eventueel de inschrijving! Zoals u al zult snappen, hebben deze personen vaak een ander doel voor ogen, dan pure juridische hulpverlening.

Advocaat-generaal
De functie van officier van justitie wordt, vanaf de rechtbank vervuld door de advocaat-generaal. Ook bij de Hoge Raad kent men deze functie. Hier adviseert deze de Hoge Raad der Nederlanden. De advocaat-generaal valt (hier) onder de procureur-generaal.
http://www.overheid.nl/home/zowerktdeoverheid/watdoetdeoverheid/openbaarministerie

http://www.openbaarministerie.nl/?p=pg&s=310

Curator
Met een curator worden meerdere personen bedoeld. Men kent de Curator Ventris: dit is de curator beheerder over de ongeboren vrucht, die is aangesteld ten behoeve der belangen van het kind, waar van de geboorte na het overlijden van de man verwacht wordt. Daarnaast is een curator een persoon die verzorging en het bewind over de goederen voert van een meerderjarig persoon, opgedragen onder rechtelijk toezicht en door de wet gestelde regels; of door de rechtbank is aangesteld, belast met een onbeheerde nalatenschap; of het toezicht over iemand die niet instaat is om voor zichzelf te zorgen wegens bijvoorlijk geestelijke stoornis, verkwisting of gewoonte van drankmisbruik.
Verder heeft een curator de taak tot beheer en vereffening van een failliete boedel. De curator treedt dan in de rechten van de failliet, die na een faillissement van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn of haar vermogen verliest. De curator behartigt hierbij ook de belangen van de schuldeisers. De curator zorgt voor de openbaarmaking van het vonnis bij griffie en bij de kamer van koophandel, plaatst ter bekendmaking een advertentie in de Staatscourant en een groot landelijk dagblad. Hij inspecteert de gehele boedel en maakt een overzicht van alle bezittingen en schulden van de failliet verklaarde. Hij / zij verzorgt in samenwerking met de rechter-commissaris de verificatievergaderingen. Indien dit nodig is ontslaat hij de personeelsleden en verkoopt hij de nog aanwezige goederen, voorraden, bedrijfsauto's, gebouwen e.d. hij neemt de nodige maatregelen om fraude en onbehoorlijk bestuur te voorkomen. Vooral bij de laatste categorie, is de curator een gespecialiseerd advocaat.

Deurwaarder
De deurwaarder heet feitelijk 'gerechtsdeurwaarder'. De taken en het werk van deze ambtenaar zijn voor veel leken niet duidelijk. Deels is hij ambtenaar, maar tevens ondernemer. De deurwaarder wordt vooral geassocieerd met schulden en uitzettingen. Hij heeft echter een ruimere taak. Allereerst kan de gerechtsdeurwaarder een partij bijstaan bij een procedure bij de civiele rechter. Hij o.a. kan de dagvaarding opstellen en betekenen. De deurwaarder kan bovendien net als een notaris een aantal akten opstellen. Deze akten gelden dan als rechtsgeldig bewijs. De deurwaarder heeft verder de taak orde te handhaven bij openbare verkopen en eventueel de orde te handhaven in de rechtszaal.

De gerechtsdeurwaarder ziet er bovendien toe op, dat vonnissen worden betekend en dat vonnissen en lasten ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. Hij is daartoe bemachtigd als openbaar ministerieel ambtenaar. De deurwaarder doet vrijwel alle stappen en vaststellingen, die moeten lijden tot de invordering van een schuld. Hij informeert alle partijen over hun rechten en plichten en is vaak nog bemiddelaar tussen de partijen. Dikwijls weet hij nog een schikking te treffen, waardoor het leed van de partijen soms beperkt kan blijven. De deurwaarder kan door een rechter worden aangesteld als schuldbemiddelaar. De nationale kamer van gerechtsdeurwaarder probeert bij het uitoefenen van haar taak de maatschappelijke en economische inzichten toe te passen. Daarnaast is de deurwaarder dus ook de persoon die incasso opdrachten doet. Veel van de incassoprocedures (de niet gerechtelijke procedure) worden veelvuldig verricht door incassobureaus.

Hulpofficier.
Een hulpofficier is over het algemeen een politie functionaris belast met beslissingen in het strafproces. De aanstelling is formeel geschied door de minister van justitie.
Doorgaans is deze functionaris een agent op het niveau van inspecteur. De hulpofficier neemt beslissingen over het voortzetten van het strafproces, de aanhouding, verlenging van de bewaring en voorgeleiding aan de rechter-commissaris. Zijn taak beperkt zich dus doorgaans tot de eerste dagen van de arrestatie
/ aanhouding.
http://home.wanadoo.nl/politie/begrippenlijst/01c1d594b60d5b06c.html

Notaris
De notaris wordt in de wet als volgt omschreven: notarissen zijn ambtenaren, die - met uitsluiting van anderen - bevoegd zijn notariële akten op te maken, daarvan de dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven. De notaris wordt benoemd en moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen.
Hij / zij moet Nederlander zijn, in het bezit zijn van een universitair diploma notarieel recht, de betrokkene moet daarna tenminste zes jaar als kandidaat-notaris praktijk hebben opgedaan op één of meer notariskantoren. Een notaris maakt vele akten op en draagt verder vaak zorg voor taken die hier mee samenhangen, zoals het inschrijven in registers. Men krijgt met een notaris te maken bij ondermeer huwelijke voorwaarden, testamenten, schenkingen, erfenissen, overdracht van onroerende zaken en appartementsrechten, het
vestigenvaneenhypotheek,hetoprichtenvanNVofBVof het oprichten van een verenigingofeenstichting. De wetgever onderzoekt momenteel of het mogelijk is, de notaris eenvoudige scheidingen te afhandelen.
Voor meer: http://www.notaris.nl/knb/taakvandenotaris/index.html

Officier van justitie
De  officier van justitie  is in Nederland een  vertegenwoordiger van  het O.M.  Zie openbaar ministerie. Het O.M. is  verantwoordelijk  is  voor het opsporen en het vervolgen van strafbare feiten. De officier heeft een academische opleiding en een vervolgopleiding tot officier van justitie.

De belangrijkste rollen van de officier van justitie zijn:
▪het gezag voeren over onderzoeken van de politie
▪bij zware misdrijven direct leiding geven aan onderzoeken van de politie
▪optreden als aanklager in een (straf)rechtszaak.
▪De strafzaak afdoen middels een schikking of
▪tijdens een rechtszaak een bepaalde straf eisen, die niet altijd door de rechter wordt opgelegd.

De  officier van justitie is niet zoals bijvoorbeeld  in het Amerikaanse stelsel  de  vertegenwoordiger van  de samenleving. Doch een objectieve deelnemer in het strafproces. Zijn taak staat bij opsporing van strafbare feiten staat vooral in het teken van de waarheidsvinding. Zowel de politie als de officier van justitie kan dwangmiddelen toepassen. Bekende dwangmiddelen zijn bijvoorbeeld iemand fouilleren of vasthouden op het politiebureau. De officier van justitie bepaalt of hij een zaak aan de rechter wil voorleggen of niet. In Nederland hanteert men het zogenaamde opportuniteitsbeginsel. Hier door kan de officier bepalen of het opportuun (lees zinvol/wenselijk) is het strafproces voort te zetten. Hij moet er ook voor zorgen, dat uitspraken van de strafrechter worden uitgevoerd. De officier van justitie (en ook de politie) dient zich aan de strenge regels in de wet te houden. De rechter controleert of de regels wel goed worden toegepast. In België gebruikt men niet de benaming 'officier van justitie doch wel die van 'procureur des konings'. De benaming officier van justitie wordt gebruikt voor de bedoelde functionaris bij het kantongerecht en de rechtbank.
Zie ook hulpofficier.

O.M. zie openbaar ministerie

Openbaarministerie
Het openbaar ministerie is een staatsorgaan met als hoofdtaak de opsporing van strafbare feiten, de vervolging van de daders en de tenuitvoerlegging van de straf vonnissen.
De wet kent het OM ook enige taken op het gebied van het civiel recht toe. Bij ieder gerecht zijn leden van het O.M. verbonden. Dit zijn de officier van justitie, hoofdofficier, de advocaat-generaal en de procureur-generaal. De leden van het openbaar ministerie worden, in tegen stelling tot rechters, niet voor het leven benoemd. Zij vallen hiërarchisch onder de minister van justitie en zij dienen zijn bevelen na te komen. De minister maakt van deze aanwijzingsbevoegdheid niet frequent gebruik, hij zal een zekere afstand bewaren. Deze wordt beïnvloed, door de bemoeienis van het parlement met het functioneren van het O.M. De minister is slechts verantwoording schuldig m.b.t. het wel of niet ingrijpen
inhetbeleidvanhetopenbaar  ministerie.
De procureur-generaal bij de Hoge Raad heeft een andere positie binnen het O.M. Hij wordt wel voor het leven benoemd. Deze P.G. kan namelijk worden belast met het vervolgen van politieke ambtsdragers, zoals ministers. De P.G. hoeft zo niet voor ontslag te vrezen bij voor deze personen ongevallige beslissingen. De rol van het O.M. bij de Hoge Raad verschilt van die van de andere leden van het openbaar ministerie. Hier heeft zij een adviserende functie met betrekking tot de zaken die de H.R. behandelt.
Het O.M. geeft een advies, de conclusie, waarop de Hoge Raad, na eigen studie een uitspraak doet. De conclusie betreft zowel zaken van civiel, als straf en administratief recht. De
HogeRaadkandeconclusieovernemen,danwel,naastzichneerleggen.
Meer:
http://www.overheid.nl/home/zowerktdeoverheid/watdoetdeoverheid/openbaarministerie

http://www.openbaarministerie.nl/?p=pg&s=310

Procureur
Een procureur is een jurist, die als procureur, staat ingeschreven bij een rechtbank, of een E.G. -verklaring heeft van erkenning als procureur en zodanig staat ingeschreven bij een rechtbank. Een procureur is doorgaans tevens advocaat. Partijen moeten bij alle rechtscolleges worden vertegenwoordigd door een in het arrondissement bevoegde procureur.
Bij de "Hoge Raad' is dit een advocaat bij de Hoge Raad. Bij een geding voor de kantonrechter is er geen verplichte vertegenwoordiging, men kan in persoon verschijnen of zich door een gemachtigde laten vertegenwoordigen.

Een procureur kan slechts optreden in het arrondissement waarin hij is in geschreven. De procureur verricht alle proceshandelingen, hij laat de zaak op de rol inschrijven, vraagt uitstel, hij ondertekent de conclusies, regelt dagbepaling voor het pleidooi of het vonnis en is zelf, dan wel door een andere procureur aanwezig,bij het uitroepen van terechtzittingen. Omdat een advocaat niet buiten zijn eigen arrondissement als procureur kan optreden, heeft een advocaat hier een procureur nodig voor de proceshandelingen. Hij kan hier dan wel de alle andere handelingen verrichten zoals het opstellen van de stukken en het pleiten. Indien een zaak voor cassatie bij de Hoge Raad wordt aangebracht dient een advocaat van buiten Den haag, een advocaat bij de Hoge Raad in te schakelen. Doorgaans zal deze (gespecialiseerde in cassatiezaken) de gehele behandeling afdoen.
Vaak laten ook meerdere procureurs weer de rolwerkzaamheden verrichten door één procureur, die dan fungeert als rolwaarnemer. In zaken buiten zijn plaats, aangebracht bij de kantonrechter, laat een advocaat vaak een deurwaarder als rolwaarnemer optreden.

Procureur-generaal
Voorheen was de P.G. het hoofd van het ressort. Deze functie wordt nu vervuld door de Advocaat-generaal. De P.G. maakt nu onderdeel uit van het college van procureurs-generaal, dat het beleid van de strafvervolging bepaalt. De P.G. bij de hoge Raad heeft aan adviserende functie t.a.v. de Raadsheren van de H.R. Hij schrijft de conclusie, waarop deH.R. zijnuitspraakbaseert.
http://www.overheid.nl/home/zowerktdeoverheid/watdoetdeoverheid/openbaarministerie

http://www.openbaarministerie.nl/?p=pg&s=310

 

Ombudsman
Een ombudsman is een vertrouwenspersoon tussen overheid en burger, in het bijzonder onderzoekt een ombudsman klachten over vermeend onrecht dat door een overheid wordt aangedaan. Vaak betreft het klachten met betrekking tot laat dan wel niet reageren op klachten. Doorgaans kan men alleen bij de ombudsman terecht indien er geen andere rechtsgang openstaat. Men kent een nationale ombudsman en ook een aantal gemeenten hebben een ombudsman in gesteld. De term wordt vaak ook minder formeel gebruikt voor andere geschillen commissies b.v. 'ombudsman verzekeringen' e.d.

Raadsheer (Raadsdame of Raadsvrouwe)
zie rechter.

Rechter
De rechter is een onderdeel van de rechtelijke macht. Een rechter is onafhankelijk. Een rechter wordt voor het leven benoemd, zodat hij niet bang hoeft te zijn, als gevolg van zijn uitspraak in een proces zijn werk als rechter te verliezen. 'Voor het leven benoemd', houdt momenteel in, tot het zeventigste levensjaar. De rechter wordt bij het gerechtshof en de Hoge Raad aangeduid als 'raadsheer'. De rechter werkt in een van de negentien rechtbanken die men in Nederland heeft. De rechtspraak is enkelvoudig zijn (unusrecht), één rechter behandelt dan de zaak, of meervoudig, drie of vijf rechters behandelen de zaak. Kleine zaken worden doorgaans door één rechter behandeld, de ingewikkelde of de ernstigere zaken door meerdere rechters. Indien de zitting gebeurt door één rechter, spreekt men van een enkelvoudige kamer en een alleen sprekende rechter. De rechters behandelen de zaak zonder hulp van andere rechters. Men kiest hiervoor doorgaans zeer ervaren rechters. Voorbeelden hiervan zijn de kantonrechter en de politierechter. De kantonrechter oordeelt over (civiele) zaken tot een vastgesteld maximum bedrag en een aantal door de wet aangewezen terreinen zoals geschillen over arbeid en huur. De politierechter oordeelt over strafrechtzaken met een maximale vrijheidsontneming van een jaar.

De meervoudige kamer bestaat uit drie rechters, bij de hoge raad eventueel uit vijf rechters (raadsheren). De meervoudige kamer oordeelt over zwaardere zaken en zaken die naar het oordeel van de enkelvoudige kamer bij haar thuis horen. Binnen de rechtbank zijn de rechters werkzaam in bepaalde sectoren. Men kent de sectoren bestuursrecht (met vreemdelingenrecht en belastingrecht), civiel en handelsrecht, kanton en strafrecht. In vroegere jaren was het kantongerecht een apart zelfstandig rechtsprekend orgaan.
Bij het bestuursrecht bestaan er nog een aantal rechtsprekende organen met een bepaald oordeelsgebied. Met name de centrale raad van beroep en het college van beroep voor het bedrijfsleven. Zij worden ook tot de rechtelijke macht gerekend. Daarnaast kent men ook nog de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, deze wordt niet tot de rechtelijke macht gerekend.
De rechter doet zijn uitspraak aan de hand van het geldende recht. De bronnen van het geldende recht zijn:
- wetten
- internationale verdragen
- jurisprudentie, dit zijn uitspraken eerder door rechters gedaan.
-gewoonten en gebruiken.
Het geldend recht is dus meer dan in een wetboek staat!

Momenteel wordt men op twee manieren rechter:
Indien men de studie Nederlands recht heeft volbracht, kan men toelating vragen tot de opleiding RAIO. Rechtelijk ambtenaar in opleiding. Na deze opleiding kan men worden aangesteld als rechter. Indien men na de studie Nederlands recht minimaal zes jaar juridische ervaring heeft, kan men door de 'commissie aantrekken leden rechtelijke macht' tot rechter worden benoemd. De rechters (raadsheren/raadsvrouwen) bij de Hoge Raad wordt via een eigen procedure voorgedragen en aangesteld.


Rechtskundig adviseur
De aanduiding van het beroep rechtskundig adviseur wordt niet bij de wet geregeld en is feitelijk onbeschermd. Iedereen kan zich rechtskundig adviseur noemen. Buiten het proces wordt door de adviseur op vele terreinen advies verstrekt en bijstand verleend. In het geval dat, het optreden van een procureur niet wettelijk verplicht is kan de rechtskundige adviseur in rechte optreden als verlener van rechtsbijstand en als (proces-)gemachtigde. Dit gebeurt voornamelijk in procedures bij het kantongerecht, maar b.v. ook in zaken voor de raden van beroep, bij pachtzaken en bij arbitrages. Zaken van Arbeidsrecht, huurrecht en grote delen van het zaken- en verbintenissenrecht liggen op het werkterrein. Veel van de rechtskundige bureaus met vaak medewerkers met een academische opleiding, houden zich niet meer uitsluitend bezig op het terrein van de procespraktijk en zijn gespecialiseerde adviseurs op diverse rechtsgebieden. Met name in de letselschadesector ziet men de laatste jaren een toename van rechtkundig adviseurs

Rolwaarnemer
Een rolwaarnemer is een persoon die tijdens een geding bij een rechtelijk college zorg draagt voor de proceshandelingen. Meestal is dit een procureur, maar bij een geding voor de kantonrechter kan dit ook door een gerechtsdeurwaarder gebeuren, met name indien een advocaat een zaak buiten zijn eigen arrondissement optreedt.

Verkeersschout
De verkeersschout hield zich bezig met verkeerszaken. Deze functie is opgewaardeerd naar de status van officier van justitie. Er is ook een landelijke verkeersofficier.

Voogd
Een voogd is degene die voogdij uitoefent, dit is krachtens rechtelijke aanwijzing of rechtelijk goedvinden uitgeoefende zorg over een persoon en de goederen van een minderjarige, van wie de ouders of een van de ouders is overleden.
voogdij

 

 

 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht

Laatste update 22 juni 2008