Meester Willem  ……………………………………………….………. Adoptie

 

Personen en familie recht

Adoptie


 Adoptie
Onder adoptie verstaat men het aannemen van een kind in het eigen gezin. Wie een kind adopteert, neemt de permanente opvoeding en alle dagelijkse zorg op zich, van een kind dat niet geboren is uit een eigen relatie, maar uit andere ouders. Een belangrijk rechtsfeit van adoptie is, dat de familieband met de biologische ouders, door de adoptie verbroken wordt. Een adoptiekind is dus na de beslissing van de rechter, het kind van zijn adoptie-ouders geworden. Er ontstaat een nieuwe, wettelijk geldende familieband, met alle rechten en plichten die daarbij horen. Geadopteerden krijgen naast de achternaam van hun adoptieouders ook erfrecht, net als biologische kinderen.

Naam
Wanneer men in Nederland een kind adopteert, kiest men voor het kind de achternaam van één van  beide partners. Voorwaarde is wel dat  dit eerste kind is. Is dat niet het geval, dan krijgt het kind dezelfde naam als de andere kinderen. De naamskeuze vindt plaats ”ter gelegenheid” van de adoptie bij de rechter. Wanneer een kind zestien jaar of ouder is, kiest het zelf de achternaam. Een adoptie wordt altijd uitgesproken door de rechter. Voor de procedure bij de rechtbank heeft men altijd de hulp nodig van een advocaat of van een Juridisch Loket. 

Minderjarig
Het te adopteren kind moet op de dag van het adoptieverzoek minderjarig zijn. Als het kind 12 jaar of ouder is, mag het zelf aangeven wel of geen bezwaar te hebben tegen de adoptie. Als het kind jonger is dan 12 jaar, dan telt zijn mening ook. Voorwaarde is dan dat het kind al wel goed zijn mening kan geven en dat het beseft wat de gevolgen zijn van wat hij of zij zegt.

Leeftijd
Mensen die een kind uit het buitenland willen adopteren zijn gebonden aan een leeftijdsgrens van 42 jaar. Ze mogen niet ouder zijn dan 41 jaar als ze de aanvraag voor adoptie indienen. Om een Nederlands kind te mogen adopteren moeten de aanvragers18 jaar ouder zijn dan het kind. Hier geldt geen maximum leeftijdsgrens. Pleegouders moeten minimaal 21 jaar oud zijn.

Partners van hetzelfde geslacht
Partners van hetzelfde geslacht mogen in Nederland samen kinderen adopteren. Wanneer zij zich met een in Nederland geadopteerd kind in het buitenland vestigen kan dit echter problemen opleveren. Zeker bij een langer verblijf of in het geval van emigratie.

Adoptie van een Nederlands kind
Men kan alleen dan een Nederlands kind adopteren als daarmee het belang van het kind gediend is en als het kind niets meer te verwachten heeft van zijn oorspronkelijke ouders.
De rechter beoordeelt of de oorspronkelijke ouders hun rol nog kunnen en willen vervullen.

U kunt als individu een Nederlands kind adopteren als u het kind gedurende drie jaar heeft
verzorgd en opgevoed. De eenpersoonsadoptie zal in de praktijk vooral adoptie door een stiefouder zijn, ook al hoeft dit niet. Bij een stiefouderadoptie adopteert de nieuwe partner van één van de ouders het kind. Als de nieuwe partner van één van de ouders het kind adopteert, blijft de familieband met deze
oorspronkelijke ouder bestaan. Alleen de familieband met de andere ouder (als die er is) wordt verbroken. De stiefouder moet ten minste drie jaar
samenleven met de ouder en ten minste één jaar voor het kind hebben gezorgd. Een uitzondering geldt voor duo-moeders. Als twee vrouwen een relatie hebben en één van hen krijgt een kind, dan kan de partner van de moeder direct na de geboorte een adoptieverzoek indienen bij de rechtbank. Dit geldt ongeacht de samenlevingsvorm. Wel geldt de termijn van samenleving van drie jaar onmiddellijk voorafgaande aan indiening van het verzoek.

Bezwaren
Van een Nederlands kind is, is de adoptie niet mogelijk zolang de oorspronkelijke ouders het juridisch gezag nog uitoefenen. Verder moeten zij uitdrukkelijk geen bezwaar hebben tegen de adoptie. Als zij wel bezwaar hebben, kan de rechter dit maar in drie gevallen naast zich neerleggen:

Ook de relatie tussen het kind en de grootouders kan een belangrijke rol spelen. Stel dat zij permanent voor het kind zorgen, dan kan dat een reden zijn om een adoptie niet door te laten gaan, omdat deze niet in het belang van het kind is Om een kind te mogen adopteren uit het buitenland, moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. U mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 41 jaar en u moet beschikken over een beginseltoestemming. Deze wordt door de minister van Justitie wordt verstrekt.

Het adopteren van een buitenlands kind

Indien men een kind uit een ander land wil adopteren, dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. U mag bijvoorbeeld niet ouder zijn dan 41 jaar en u moet beschikken over een beginseltoestemming. Deze wordt door de minister van Justitie wordt verstrekt.
Het indienen van een aanvraag voor adoptie van een kind uit het buitenland verloopt via de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze stichting verzorgt ook de algemene voorlichting op het gebied van adoptie aan aspirant-adoptiefouders. Zij geeft onder andere de brochure “Een kind adopteren”: informatie over (interlandelijke) adoptie en de adoptieprocedure uit. 

Sinds 1 juli 2004 registreert de Stichting Adoptievoorzieningen voortaan aspirant-ouders die een kind uit het buitenland willen adopteren. U kunt hiervoor dus niet meer bij het ministerie van Justitie terecht.

Alleen organisaties die de juiste vergunning hebben, mogen bemiddelen bij de plaatsing van kinderen die geadopteerd worden uit het buitenland. De minister van Justitie verstrekt deze vergunning. Om zo’n vergunning te krijgen, moet een organisatie wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.  vergunninghouder? Dan kunt u een klacht indienen. Meer informatie vindt u in de brochure Klachtenregeling vergunninghouders interlandelijke adoptie.

Men dient zeer voorzichtig te zijn met de kinderen uit sommige landen. Er zijn helaas instellingen, die alleen handelen uit puur commercieel belang en ook in sommige landen neemt men het niet zo nou. Indien u buiten de officiële kanalen om te werk gaat, loopt u de kans kinderen illegaal tot u te krijgen met alle gevolgen van dien, tot aan een lang ongewenst verblijf in een vreemd land.


Herroeping van een adoptie

Een kind dat is geadopteerd, kan de adoptie ongedaan maken. Men kan de adoptie herroepen vanaf de 20ste verjaardag, dus twee jaar nadat men meerderjarig is geworden, tot de dag waarop men 23 jaar wordt. Het verzoek daartoe, moet door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank, waar ook de adoptie is uitgesproken. Als de adoptie is herroepen, worden automatisch de banden met de oorspronkelijke Nederlandse ouders hersteld.

 

Adoptie stiefkind

Bij adoptie van Nederlandse kinderen gaat het tegenwoordig vaak om adoptie van het kind van de partner, het stiefkind
Men  kan het kind van de partner adopteren via een eenpersoonsadoptie (stiefouderadoptie).Men moet het kind dan wel mimimaal drie jaar hebben verzorgd en opgevoed. Verdere voorwaarde is dat daarnaast, de andere ouder geen ouderlijk gezag meer over het kind uitoefent. Daarnaast gelden gewoon alle voorwaarden voor het adopteren van een Nederlands kind.

 

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 18 juni 2008