Meester Willem  ……………………………………………….………. Pleegzorg

Personen en familie recht

Pleeggezin
Een bijzondere gezinssituatie ontstaat via de pleegzorg. Hierbij krijgt iemand de zorg over een kind , waarvan deze niet zelf de ouder is. De Pleegzorg is een soort van jeugdzorg, waarbij pleegouders tijdelijk een kind van iemand anders in hun gezin opnemen. Pleegzorg is bedoeld als tijdelijke oplossing. Het is de bedoeling dat de kinderen naar hun eigen ouders teruggaan, zodra dat weer mogelijk is. Het gaat hier doorgaans om kinderen die tijdelijk niet bij hun eigen ouders kunnen wonen. Pleegzorg kent verschillende vormen. Voor sommige kinderen is enkele weken opvang voldoende, voor andere is het noodzakelijk, dat ze jaren bij hun pleegouders wonen, soms tot ze meerderjarig zijn. 

Plaatsing in een pleeggezin
Als de natuurlijke ouders er zonder tussenkomst van een rechter mee instemmen dat hun kind in een pleeggezin wordt geplaatst (uithuisplaatsing), dan wordt dat een vrijwillige plaatsing genoemd. Als de rechter beslist tot uithuisplaatsing, dan is sprake van een justitiële plaatsing. Anders dan bij adoptie, krijgt men als pleegouder niet het gezag over een kind. De relatie met de eigen ouders blijft voor de kinderen altijd van belang. In bijna alle situaties hebben de pleegkinderen in meer of mindere mate contact met hun eigen ouders.

Voor iedereen bestaat de mogelijkheid om pleegouder worden. Men kan gehuwd of alleenstaand zijn, wel of geen kinderen hebben. Ook grootouders kunnen officieel pleegouder worden. Van belang is, dat men een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. Men moet voldoende tijd en ruimte hebben om voor een pleegkind te zorgen. Officieel is er geen ook maximumleeftijd om pleegouder te worden. De vorm van pleegzorg bepaalt hoe belangrijk de leeftijd is. Niet iedereen die een kind in huis neemt, is daarmee officieel pleegouder. Bureau Jeugdzorg moet een indicatie voor de plaatsing hebben afgegeven, men moet zelf aan de criteria voor pleegouders voldoen, en een instelling voor pleegzorg in de regio moet de pleegouder hebben geaccepteerd. Pas dan heeft men recht op begeleiding door de instelling voor pleegzorg en op de pleegvergoeding

Pleegouders en pleegkinderen hebben een aantal rechten

pleegouders 
Blokkaderecht
Als een kind met instemming van de ouders of voogd in een pleeggezin wordt geplaatst en daar minstens een jaar is verzorgd en opgevoed als behorend tot het gezin, dan kan de voogd of ouder niet zonder toestemming van de pleegouders het kind weghalen. 
Klachtenprocedure
De instelling voor pleegzorg heeft een klachtenreglement. Zowel (aspirant) pleegouders, als cliënten van de betreffende organisatie, kunnen hier een beroep op doen.
Zorgverlof
De Wet arbeid en zorg maakt het makkelijker werk en zorgtaken te combineren. Concreet betekent dit dat er, naast een recht op adoptieverlof, ook een tiendaags zorgverlof voor thuiswonende zieke kinderen, pleegkinderen, partners of ouders bestaat. Pleegouders hebben recht op vier weken verlof, als bij plaatsing van het kind in het gezin duidelijk is dat het kind duurzaam in het gezin wordt opgenomen. 
Vergoeding
Pleegouders ontvangen een financiële vergoeding. Een pleegouder die een kind langdurig verzorgt en opvoedt, heeft een aantal rechten die ‘gewone’ ouders ook hebben. Bijvoorbeeld het recht op zorgverlof wanneer het pleegkind ziek is.


Pleegkinderen
Kinderrechten gelden uiteraard ook voor pleegkinderen. Pleegkinderen hebben ondermeer de volgende rechten:
Recht op informatie
Pleegkinderen hebben er recht op te horen wat de beslissingen zijn die er over hen worden genomen en waarom. Bij kinderen van 12 jaar of ouder is het verplicht dat hulpverleners het hulpverleningsplan, en voorgenomen veranderingen daarin, met ze bespreken. Als het kind de vader of moeder niet (meer) ziet, heeft het recht op informatie over de ouders en familie.
Recht op inzage in het dossier
Pleegkinderen van 12 jaar of ouder hebben er recht op alle rapporten die er over hen worden geschreven, te lezen. Zij kunnen er ook een kopie van krijgen. Als een pleegkind jonger is dan 12 jaar hebben de ouders of voogd het recht om de rapporten te lezen. Zij kunnen die met het pleegkind bespreken, maar zijn dat niet verplicht.
Recht op een eigen mening
Pleegkinderen mogen altijd zeggen wat zij ergens van vinden en wat er volgens hen zou moeten gebeuren. Dat betekent niet dat er altijd gebeurt wat zij willen. Het betekent wel dat er naar ze geluisterd moet worden. De hulpverlener is verplicht om minstens elk half jaar met het pleegkind van twaalf jaar of ouder te praten over het hulpverleningsplan. Als het kind in het plan iets leest waar hij/zij het niet mee eens is, mag hij/zij dit zeggen. Deze mening komt dan ook in het rapport.
Recht op privacy
Niemand mag zonder toestemming de post of het dagboek van een pleegkind lezen. Hulpverleners mogen informatie over het pleegkind dat jonger is dan 16 jaar, aan de ouders geven. Bij pleegkinderen van 16 jaar of ouder mag dit alleen met hun toestemming. Pleegouders en hulpverleners mogen niet zomaar alles over het kind aan iedereen vertellen. Ze mogen wel zonder toestemming van het pleegkind informatie doorgeven aan andere hulpverleners.
Recht op contact met de eigen familie
Pleegkinderen hebben recht op contact met de ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s. Ook contact met eerdere pleegouders is een recht van pleegkinderen.
Recht om te klagen
Pleegkinderen hebben het recht om te klagen. De instelling voor pleegzorg heeft een klachtenreglement. Zowel (aspirant) pleegouders, als cliënten (zowel pleegkinderen, hun ouders of voogd) van de betreffende organisatie, kunnen hier een beroep op doen. De kinderrechtswinkel kan in eerste instantie proberen te helpen het probleem uit te praten.
Gesprek met de kinderrechter
Pleegkinderen die onder toezicht zijn gesteld, kunnen op bepaalde momenten een gesprek met de kinderrechter vragen. De kinderrechter moet kinderen om hun mening vragen wanneer zij 12 jaar of ouder zijn.
Hulpverleningsplan
In een hulpverleningsplan staat welke hulp een pleegkind krijgt en wat de plannen en doelen zijn. In dit plan staat ook of en hoe de familie bij de hulp wordt betrokken. Veel rechten van pleegkinderen hebben met dit plan te maken.

Soms komt het voor, dat de ouders of de voogd(en) ,die wel het gezag hebben, niet langer willen, dat het kind bij de pleegouders woont. De pleegouders kunnen dan in sommige situaties, gebruik maken van hun blokkaderecht. Dit is het recht van pleegouders om te voorkomen dat een pleegkind, dat al geruime tijd door de pleegouders is verzorgd en opgevoed, abrupt door de ouders of voogd uit het pleeggezin wordt weggehaald.  Pleegouders hebben geen recht op blokkade, als het kind in een pleeggezin is geplaatst door de Raad voor de Kinderbescherming en een gezinsvoogd, en de rechter een kinderbeschermingsmaatregel uitgesproken heeft.

Om een beroep op het blokkaderecht te kunnen doen moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
▪De ouders of voogd moeten het gezag over het kind hebben.
▪Het kind moet met schriftelijke of mondelinge instemming van de ouders in het pleeggezin zijn opgenomen.
▪Er moet sprake zijn van een pleeggezin, dat wil zeggen van een situatie waarin het kind door anderen (anderen dan de ouders of voogd met het gezag) wordt verzorgd en opgevoed als een eigen kind.
▪De pleegouders moeten het kind tenminste één jaar hebben verzorgd en opgevoed.
Het blokkaderecht brengt met zich dat de ouder(s) of voogd slechts met toestemming van de pleegouders het pleegkind uit het pleeggezin weg kunnen halen. Weigeren de pleegouders daarmee akkoord te gaan, dan kunnen de ouders of voogd toestemming daarvoor vragen aan de kinderrechter. Deze toestemming wordt gegeven als de kinderrechter dit in het belang van het kind acht. Weigert de kinderrechter toestemming dan is deze beslissing zes maanden geldig. In deze zes maanden kan een oplossing gezocht worden.
Als de rechtbank het verzoek van de ouders inwilligt (de kinderrechter de vervangende toestemming verleend), betekent dit dat de pleegouders van rechtswege verplicht zijn het kind af te geven aan de ouders.

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 18 juni 2008