Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………. Meester Willem Publiekrecht

     Start


     Publiekrecht

 

                    

 

Het recht regelt niet alleen de verhouding tussen particulieren. Als mensen samenleven, zijn er ook regels die dit samenleven regelen. Dit omvat het organiseren van de ordehandhaving, van gerechtelijke diensten, de manier waarop de overheid functioneert en hoe die overheid kan optreden tegenover haar burgers. Maar ook hoe de gezondheidszorg geregeld is en hoe burgers van het land kunnen worden ingezet onze vrijheid te verdedigen. Dit is het publiekrecht. Dit recht behandelt alle zaken m.b.t. de overheid en de verhouding van de overheid tot haar burgers. Het publiekrecht regelt ook de verhoudingen tussen de overheidsorganen onderling.


De standaard indeling van het publiekrecht is.

Staatsrecht

Bestuursrecht

Strafrecht

 

 

Publiekrecht-Staatsrecht.

De westerse wereld dankt de oorsprong van haar publiekrecht en staatsrecht voor een groot deel aan de oude Grieken. Deze maakten al wetten, waarin werd vastgelegd, hoe de besluitvorming van hun stadsstaten moest worden ingericht. Ook de Romeinen als erfgenamen van de Griekse wereld, hadden een nog grotere legalistische organisatie en maakten veel regels om de inrichting van het rijk vast te leggen. Zij hadden regels over de positie van de autoriteiten, burgers, de diverse ambten, maar ook de positie en rechten van de in het rijk wonende, niet Romeinse, volkeren. Na de Romeinse periode was de puur juridische inrichting van de organisatie van een land minder duidelijk georganiseerd.

Een van de eerste duidelijke volgende pogingen om regels vast te leggen komt met de Magna Carta. (1215) De magna Carta is een handvest dat de Engelse koning Jan zonder land onder dwang van edelen moest tekenen en rechten aan de baronnen verleende. Het is in eerste instantie niet meer dan een stuk dat de positie van de Engelse edelen t.o.v de koning moest regelen. Het garandeert daarnaast meer politieke vrijheden en gaf de kerk meer vrijheid t.o.v de vorsten. Daarnaast werd de rechtspraak hervormd, ambtenaren onder controle gesteld en werd vastgelegd dat de koning bij sommige besluiten een raad van edelen moest raadplegen. De basis is de Charter of Liberties van koning Henry de Eerste (koning 1100-1135) dat de Engelse adel al burgerlijke vrijheden verleende. De Carta wordt gezien als de eerste grondwet van een Europese staat. Hoewel hij eerst met name door de kerk niet als van belang werd erkend, is later de basis geworden van de Engelse constitutie.  De Magna Carta kreeg na haar aanvaarding toch ook navolging in andere delen van Europa. De ontwikkeling werd echter ingeperkt door het absolutisme van de vorsten in Europa In de renaissance wil men terug naar de wortels van het recht. Men leest de Grieken en de Latijnen weer en komt uit bij het Romeinse recht.

Vanaf 1600 zijn er een aantal denkers die grote invloed hebben op de verhouding tussen staat en burgers. Allereerst Thomas Hobbes. Deze introduceert het begrip soevereiniteit. Er is staatssoevereiniteit en volkssoevereiniteit. De Soeverein is de vorst. Het volk draagt zijn eigen soevereiniteit over aan de soeverein, die het volk daarna dient te beschermen. Hobbes legitimeert de staat en de vorst.

John Locke introduceert de staatsvrije ruimte, waar binnen de staat niet mag treden en erkent dat de mens grondrechten heeft. De burger heeft recht op een  eigen politieke gemeenschap en taken van de staat horen gescheiden te zijn. Deels vindt men deze ideeën reeds bij Aristoteles. Van belang is ook Spinoza die zijn theorie van tolerantie (in de godsdienst) ook uitbreidt tot o.a. de politiek.

Montesquieu introduceert de scheiding van de drie machten van de overheid, wetgevende macht uitvoerende macht, rechtelijke macht. Deze taken van de staat dienen strikt gescheiden te zijn. Rousseau vervolmaakt het idee van het sociale contract, dat reeds bij Hobbes en Locke aanwezig was. Het ‘contract social’, maakt dat burgers hun vrijheden inleveren voor bescherming binnen de staat. Hun persoonlijke rechten worden hier veiliggesteld. Het volk kan de vorst afzetten als deze de verplichtingen niet nakomt. De ideeën zijn een aanzet tot de democratie. Rousseau is staat onder andere aan de basis van de Franse revolutie. 
In het nieuwe wereld deel Amerika, lijden deze ideeën uiteindelijk tot de Bill of Rights en de Declaration  of Independence. Daarnaast ontwikkelt men ook regels, hoe een staat met mensen uit andere staten dient om te gaan en hoe staten onderling hun verhoudingen regelen en problemen oplossen..

 

 

In dit ontstane recht kan men een aantal lijnen ontdekken.

 

Staatsrecht, dat de inrichting van een staat regelt.

 

Bestuursrecht, administratief recht, dat regelt hoe de staat regelt, wat burgers wel en niet zonder haar toestemming mogen doen, of bepaalde gedragingen aan haar onderdanen kan opleggen. Bijvoorbeeld de verdediging van de eigen staat of verplichte scholing.

 

Het strafrecht, dat bepaald welke gedragingen de staat niet geoorloofd acht en hoe deze worden gestraft.

 

Het volkenrecht, dat kortweg de internationale betrekkingen tussen staten en internationale organisaties regelt.

 

Laatste update 5 mei 2008

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.