Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………. Meester Willem   Bestuursrecht

 

Bestuursrecht               Bezwaar                 Beschikking

 

Beroep.

Indien men het niet eens is met de beslissing op een bezwaarschrift, kan men beroep instellen. Soms is er op een beslissing van een orgaan van de overheid geen bezwaarschriftprocedure  en dient men direct in beroep te gaan. Uit de beslissing dient te blijken of u in beroep kan gaan, waar en op wat voor termijn. Rechtstreeks beroep is vooral zinvol, indien een verschil van mening zich vooral toespitst op de juridische benadering en niet inhoudelijk op feiten en de handeling.

Het beroepsschrift.

In het beroepsschrift dient men aan te geven, waarom men het niet eens is met de beslissing van het bestuursorgaan. De inhoud van het beroepsschrift bevat in ieder geval:
▪Naam en adres van de indiener van het beroep
▪Datum waarop het beroepschrift wordt geschreven
▪Omschrijving van de beslissing op het bezwaarschrift, en een kopie van de beslissing
▪De redenen waarom beroep wordt ingesteld
▪De handtekening
Ook moet u alle eventuele andere relevante stukken, zoals brieven, in tweevoud bij uw beroepschrift voegen. Bijvoorkeur stuurt u kopieën mee en houdt de originelen zelf. Ook hier geldt, dat veel voorbeelden van beroepsschriften op internet of in boekjes te vinden zijn. Indien u meent ten gevolge van de beslissing van het bestuursorgaan schade heeft ondervonden, kunt ook een schadevergoeding vragen. Men moet dan wel kunnen aantonen dat men door de beslissing aantoonbare schade lijdt en wat de grootte van deze schade is. Het is ook mogelijk om een vergoeding van de proceskosten te vragen.

Termijn voor beroep
Men dient het beroepschrift te versturen binnen zes weken na de dag van de verzending van de beslissing. Is uw beroepschrift niet op tijd bij de rechtbank of beroepsinstantie, dan vervalt u uw recht om in beroep te gaan. Uw beroep wordt dan niet-ontvankelijk verklaard. Een excuus dat men ten tijde van de verzending op vakantie, afwezig of ziek was heeft geen waarde. Men dient altijd zelf een regeling te treffen voor de afhandeling van uw postzaken. Het is aan te raden om een beroepschrift aangetekend te versturen. Men kan dan steeds aantonen dat het beroepschrift tijdig is verzonden. Soms is de beroepstermijn korter, bijvoorbeeld twee weken bij ziektewetzaken. Indien men meer tijd nodig heeft voor een beroep, dient men binnen zes weken een brief sturen naar de rechtbank, waarin men meedeelt dat men beroep instelt. U schrijft waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift en waarom u meer tijd nodig hebt voor de motivering van uw beroep. Bij de brief moet, zo mogelijk, een kopie meesturen van de ontvangen beslissing op het bezwaarschrift. Indien uw beroepschrift geschreven is in een andere taal, moet u zelf daarnaast voor goede Nederlandse vertaling zorgen, indien hier om wordt gevraagd.

Schorsing van de beslissing.

Gedurende de behandeling van het beroep blijft de genomen beslissing van kracht. Het is mogelijk, dat die beslissing schadelijke gevolgen voor u  of uw bedrijf heeft. Het is mogelijk tijdens de beroepsprocedure een voorlopige voorziening (schorsing van het besluit), te vragen aan de rechter. De schorsing kunt u vragen aan de voorzieningenrechter van de rechtbank of het rechter waar u in beroep gaat of bent gegaan.

Bijstand.
vaak is het zeer zinvol om de procedure over te laten aan een deskundige. Dit kan een advocaat zijn, maar ook een ander. Voor de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Ook kunt iemand machtigen om namens het beroep in te stellen. Is uw vertegenwoordiger geen advocaat, dan moet u de persoon schriftelijk machtigen. Deze machtiging moet u meesturen.

 

Hoger beroep tegen een beslissing van de overheid.

Indien u na uw beroep tegen een beslissing van een overheidsorgaan niet die beslissing heeft gekregen, die u wenste, kunt u eventueel in hoger beroep gaan.
In de beslissing van de rechter staat waar en bij welke hogere rechter u moet zijn. Doorgaans geldt ook hier een beroepstermijn van zes weken na de uitspraak of de ontvangst van de beslissing.

Er zijn verschillende rechters die in hoger beroep oordelen over een geschil met de overheid. Voor een aantal geschillen dient u een uitspraak te vragen van de Centrale Raad van Beroep in Utrecht. Het gaat hierbij met name om zaken op het gebied van sociale zekerheid, bijstand en ambtenarenrecht.

Voor een deel van de geschillen moet men naar de afdeling bestuursrechtspraak van de raad van state,  voor een ander deel naar het college van beroep voor het bedrijfsleven. Zoals reeds vermeld geeft de rechter aan bij wie een hoger beroep openstaat.
Cassatie bij de Hoge Raad is alleen mogelijk bij belastingzaken. Hier gaat het strikt over de toepassing van de wet. De andere rechtgangen in hoger beroep beoordelen ook het handelen van het overheidsorgaan en de wijze waarop de beslissing tot stand is gekomen.

In dit stadium betrekt men meestal een rechtskundige of advocaat in de procedure. Voor details van de procedure raadplege men een specialist.

Indien men een verzoek doet tot cassatie is dit slechts mogelijk, na een bezwaarschrift bij de belasting en daarna de beroepsprocedure via een beroepschrift. Hier bedraagt de termijn zes weken na een uitspraak van de belastingkamer bij het gerechtshof te Leeuwarden. Doorgaans zal men via een belastingconsulent de procedures doorlopen.

EVRM
Op de procesgang is art 6 EVRM van toepassing. Dit betekent, dat alleen burger hierop een beroep mogen doen. Bovendien ontstaan hierdoor bepaalde eisen van  “fair trial” uit voort.
Deze zijn.
Openbaarheid van de zitting.
Hoor en wederhoor tijdens een mondelinge behandeling.
Rechtspraak in twee instanties en deze dient plaats te vinden  binnen een redelijke termijn.

 

 

Extra rechtsmiddelen.

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008