Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………. Meester Willem   Bestuursrecht

 

beschikking

 

Bezwaar en beroep.

 

Indien uw een aanvraag voor een besluit van de overheid wordt afgewezen, heeft u de mogelijkheid hier tegen in het geweer te komen. Men kan bezwaar maken en in beroep gaan bij het bestuursorgaan waar u de aanvraag heeft gedaan. Bezwaar  en beroep staat niet open tegen besluiten van algemene strekking. Deze besluiten geven algemene regels en zijn niet gericht op een concrete groep of persoon. Om tegen algemene regels zoals, algemeen verbindende voorschriften, in het geweer te komen, dient u bijvoorbeeld de gemeenteraad, of bij wetten, het parlement er van te overtuigen dat de regels niet kloppen. Alleen tegen een beschikking kan men in aktie komen.

 

Een beschikking is, "een besluit dat niet van algemene strekking is, met inbegrip van het afwijzen van een aanvraag daarvan" (artikel 1:3 lid 2, Awb). Met een beschikking gelijk staat het niet nemen of weigeren een besluit te nemen.

 

Beschikkingen doen een recht ontstaan en andere leggen weer plichten op. Indien aan een burger een subsidie of vergunning verleent wordt, spreekt men van een begunstigende beschikking. De belastingaanslag daar in tegen, is een belastende beschikking. Maar een tentamenuitslag is belastend als het cijfer onvoldoende is, een voldoende beoordeling is begunstigend. Andere beschikkingen kunnen zowel begunstigend en daarnaast belastend werken, bijvoorbeeld in het geval, dat aan een vergunning allerlei voorwaarden zijn verbonden.

 

Bezwaar tegen een beslissing van een bestuursorgaan.

Men kan bezwaar maken bij een bestuursorgaan als:
Men het niet eens bent met de beslissing die het bestuursorgaan op een aanvraag heeft genomen. Bijvoorbeeld als men een vergunning heeft aangevraagd en de gemeente heeft besloten dat deze niet wordt afgegeven.
▪Men het niet eens bent met een beslissing van een bestuursorgaan, op een aanvraag van iemand anders en men rechtstreeks betrokken is. Buren hebben een bouwvergunning gekregen om een uitbouw aan hun huis te maken. U bent tegen een dergelijke verbouwing, want de zon wordt weggenomen;
▪voor het bestuursorgaan een termijn geldt en de beslissing op uw aanvraag niet hierbinnen wordt genomen; het bestuursorgaan weigert een beslissing te nemen;
▪Men nadelige gevolgen heeft van een beslissing die het bestuursorgaan uit zichzelf neemt, zoals bijvoorbeeld de beslissing uw uitkering te verlagen omdat u onvoldoende naar werk zoekt.

Geen bezwaar mogelijk.
Het is niet altijd mogelijk om bezwaar te maken. In sommige gevallen moet men administratief beroep instellen bij een ander bestuursorgaan. Bijvoorbeeld bij een minister tegen een beslissing van de burgemeester om een jachtvergunning in te trekken. Kijk hier voor in de beschikking. Verder is het niet mogelijk om bezwaar te maken tegen een besluit waarbij algemene regels zijn vastgesteld, bijvoorbeeld een verbod van de gemeente om op de autoloze zondag in de stad met de auto te rijden
.

Periode voor het bezwaar.
Bezwaar staat doorgaans open tot zes weken na verzending (dagtekening) van het besluit  bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. Als het bezwaarschrift te laat binnenkomt, wordt het niet meer in behandeling genomen. In een aantal gevallen, is de termijn voor het indienen van een bezwaarschrift korter dan die zes weken, Het bestuursorgaan behoort dit dan bij de wel beslissing te vermelden. Heeft u bezwaar omdat het bestuursorgaan de gevraagde beslissing niet op tijd neemt, dan geldt geen bezwaartermijn. U mag uw bezwaarschrift alleen niet onredelijk laat achteraf indienen, bijvoorbeeld een jaar nadat de beslissing alsnog genomen is. Indien men het bezwaar schrift naar het verkeerde orgaan stuurt, bestaat doorgaans een plicht voor het ontvangende orgaan het door te sturen naar het juiste orgaan, of de verzender over onjuiste toezending te informeren.

Indien het niet lukt het bezwaarschrift binnen zes weken het bezwaarschrift in te dienen, kunt u een onvolledig bezwaarschrift indienen. U heeft bijvoorbeeld nog niet alle stukken of een vertaling op tijd klaar. Als niet alle gegevens in uw bezwaarschrift staan, krijgt u nog kort de tijd om dit aan te vullen. Doet u dit niet op tijd, dan kan het bestuursorgaan het bezwaarschrift niet-ontvankelijk verklaren. Dit betekent dat uw bezwaarschrift niet in behandeling wordt genomen.
indien u een bezwaarschrift wil opstellen , kunt u zelf proberen de juiste vorm te vinden, maar u kunt ook toegespitste voorbeelden vinden in boekjes of op het internet.

Beslissing op bezwaarschrift.
De overheid moet binnen zes weken na ontvangst van een bezwaarschrift beslissen. De termijn mag worden verlengd met nog eens vier weken. Als voor de beslissing op het bezwaar een adviescommissie is ingesteld, geldt een beslistermijn van tien weken. Ook deze periode kan met vier weken worden verlengd. Als het langer dan zes weken duurt, voordat een beslissing wordt genomen, behoort men daar bericht van te krijgen. Heeft men na het verstrijken van de termijn nog geen bericht, dan kunt u bij de rechter in beroep gaan tegen het niet op tijd nemen van een beslissing
.

Behandeling van het bezwaarschrift.
Nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt vaak een uitnodiging voor een hoorzitting. Het bestuursorgaan nodigt u en andere belanghebbenden en betrokkenen voor een mondelinge toelichting. Men noemt dit horen. Het bestuursorgaan is niet verplicht u te horen:
  Als het bezwaar heel duidelijk niet-ontvankelijk is. Dit betekent dat men de termijn heeft overschreden voor het maken van bezwaar (zes     weken), het bestuursorgaan denkt dat het besluit u niet of niet rechtstreeks raakt of u niet de wettelijk verplichte gegevens heeft gegeven.
▪ Als het bezwaar kennelijk ongegrond is. Dat wil zeggen dat er geen enkele goede reden bestaat voor het bezwaar.
▪ Als u en eventuele betrokkenen hebben aangegeven dat ze niet gehoord willen worden.
▪ Als aan het bezwaar tegemoet gekomen wordt zonder dat anderen daarvan nadeel ondervinden.
▪ Bij de meeste beschikkingen op financieel gebied, zoals (gemeentelijke) belastingaanslagen
.

Voorbereiding.
Het is mogelijk, dat u zich wil voorbereiden op het horen. Dit zal vooral dan zijn, indien u niet zelf het bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt de stukken bij de zaak en het bezwaarschrift inzien. Deze liggen in elk geval een week ter inzage, meestal bij het bestuursorgaan. Alle betrokkenen kunnen kopieën van de stukken laten maken,  vaak tegen een vergoeding.

Deskundigen.
Indien men dit wenst kan men deskundigen of getuigen meebrengen naar de hoorzitting.

De Hoorzitting.
U wordt doorgaans gehoord in het bijzijn van de andere belanghebbenden of betrokkenen. Indien  u daarvoor een goede reden heeft, kunt u ook verzoeken om afzonderlijk te worden gehoord. Het bestuursorgaan beslist hierover. De andere partijen en belanghebbenden worden daarna wel ingelicht over wat is besproken. Van het horen wordt ook een verslag gemaakt. Als er na het horen nog nieuwe gegevens binnenkomen bij het bestuursorgaan, krijgt men daar bericht over. Ook over deze nieuwe gegevens kan men weer een reactie geven. De  betrokkenen kunnen aangeven niet gehoord te willen worden. Ook is het mogelijk schriftelijk of telefonisch uw mening te geven.

Bijstand.
Het is mogelijk u tijdens de hoorzitting te laten bijstaan. Dit houdt in, dat men een familielid, kennis of advocaat mag meenemen die de persoon kan steunen. Men  kan zich ook laten vertegenwoordigen. In dat geval doet iemand anders voor het woord. Het is dan niet nodig zelf aanwezig te zijn. Als men een kennis of familielid inschakelt om u te vertegenwoordigen, moet u die persoon een schriftelijke machtiging hebben, die is ondertekend.

Onkostenvergoeding.
U kunt vragen om een vergoeding van de kosten die u heeft gemaakt om een bezwaarschrift in te dienen. Het bestuursorgaan moet een deel van uw kosten vergoeden als u gelijk krijgt en het besluit wordt herroepen. U moet uw verzoek wel hebben gedaan voordat een beslissing is genomen op uw bezwaarschrift. Het bestuursorgaan kan onder andere een tegemoetkoming geven in de kosten van een advocaat, professionele rechtsbijstandverlener en een getuige of deskundige.

Intrekken van het bezwaar.
indien men van gedachten is veranderd, kan men het bezwaar intrekken. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het mondeling intrekken van het bezwaar kan alleen indien men wordt gehoord.

De beslissing.
Nadat het bestuursorgaan een beslissing heeft genomen, ontvangen de indiener van het bezwaar en mogelijke betrokkenen daarvan bericht. Het bestuursorgaan geeft een motieven aan van de beslissing is genomen. Als men het niet eens bent met deze beslissing, kan men doorgaans binnen zes weken beroep instellen. Bij de beslissing staat vermeld waar men in beroep kan gaan.


Voorlopige voorziening.
Tijdens de bezwaarschriftprocedure blijft de genomen beslissing van kracht. Het kan echter zijn dat de beslissing in die periode onherstelbare gevolgen heeft veroorzaakt. Men  kan dan tijdens de bezwaarschriftprocedure de rechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Dit betekent dat het besluit niet uitgevoerd mag worden zolang het bezwaarschrift nog in behandeling is. Aan deze procedure zijn wel weer kosten verbonden. Een andere naam voor de voorlopige voorziening is schorsing.

Beroep

Indien men niet tevreden is men de beslissing op het bezwaar kan men vaak beroep instellen.

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008