Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………. Meester Willem  Bestuursrecht

 

Bestuursrecht

 

Openbaarheid van bestuur

 

Openbaarheid van bestuur houdt in, dat de burger het recht heeft te weten wat de overheid doet en hoe zij werkt. Dit beginsel is een uitvloeisel van het gegeven, dat de regering door de burgers wordt gekozen en hen vertegenwoordigd en haar belangen zo goed mogelijk behartigt. Deze behartiging van de belangen van de individuele burger en het algemene belang, kan er toe leiden, dat bepaalde informatie (tijdelijk), niet voor iedereen toegankelijk is. Het beginsel is in veel landen uitgewerkt in wetgeving. Om aan de informatie te komen die op geslagen is in dossiers en bestanden van overheidsorganen, zijn regels opgesteld.

 

Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het inkijken van bepaalde documenten van overheden. De wet garandeert de mogelijkheid voor burgers om stukken en documenten met betrekking tot bestuurlijke aangelegenheden bij een bestuursorgaan in te zien of op te vragen. Vooral journalisten maken gebruik van deze wet. Uit de aanhef van de wet blijkt de doelstelling van de wet.

Alzo wij in overweging genomen hebben, dat het, mede gelet op artikel 110 van de Grondwet, met het oog op een goede en democratische bestuursvoering wenselijk is gebleken de regelen met betrekking tot de openheid en openbaarheid van bestuur aan te passen en deze zoveel mogelijk in de wet op te nemen.

 

Iedereen kan dus, in principe, de overheid verzoeken om informatie over welke bestuurlijke aangelegenheid dan ook.

De Wob regelt het recht op informatie van de overheid. Op die manier kan men meer inzicht krijgen in het overheidshandelen, en zo beter deelnemen aan de democratie en de overheidsbesluitvorming. De overheid verschaft ook zelf, op allerlei manieren uit eigen beweging informatie over haar beleid en de uitvoering, bijvoorbeeld via het Internet, maar ook door het uitgeven van persberichten en het verspreiden van folders of brochures. Overheidsinformatie is openbaar, tenzij de Wob bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is om openbaar te worden gemaakt. Dat is het algemene uitgangspunt van de Wob.

Voor persoonsgegevens en privacygevoelige gegevens van natuurlijke personen (ergo, geen bedrijven) geldt de Wet bescherming persoonsgegevens. Beleidsopvattingen, privacygevoelige informatie zoals strafbladen en stukken die concurrentiegevoelige informatie van bedrijven bevatten zijn uitgesloten van de mogelijkheid om ze met een beroep op de wet WOB in te zien.  Er zijn echter uitzonderingen mogelijk na beroep op de rechter en het milieuverdrag van Århus.

 

 

Voorwaarden voor het opvragen.

Het opvragen van informatie in de zin van de Wob is mogelijk als er ten minste aan de onderstaande voorwaarden is voldaan:

·         De gevraagde informatie moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid;

·         De informatie moet zich bevinden in een document.

De overheid kan de gevraagde informatie weigeren op basis van wettelijke uitzonderingsgronden of beperkingen (genoemd in de artikelen 10 en 11 van de Wob).

 

De absolute gronden voor weigering in art. 10 lid 1 W.O.B. zijn met name: - gevaar voor de Kroon (regering + Koninklijk Huis) bij openbaarmaking van die gegevens, schade voor de staatsveiligheid bij openbaarmaking van de gegevens, vertrouwelijk medegedeelde  fabricagegegevens en vertrouwelijke gegevens van bedrijven

 

De gronden van (art. 10 lid 2 W.O.B.) houden in, dat het gaat om een weigering na belangenafweging tussen het algemene publieke belang van de openbaarheid en het in de uitzonderingsgrond geformuleerde bijzondere belang. Wanneer onder andere de “opsporing en vervolging van strafbare feiten” (art. 10 lid 2 sub c W.O.B.) en “de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer” (art. 10 lid 2 sub e W.O.B.) zwaarder weegt dan het belang van de burger bij de informatie, wordt deze informatie uit de documenten niet openbaar gemaakt.

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.

Laatste update 12 juni 2008