Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … …………………………..   Meester Willem    Rechtssystemen


 Start

 

 

 

 

            Verschillende rechtssystemen.         

 

 

 

Het beeld dat veel mensen van het recht en de rechtspraak hebben, wordt vooral gevormd door film en televisieseries. Op de verschillende zenders zijn  tal van politie en advocatenseries te zien. Hier domineren vooral de Amerikaanse producties, met slimme advocaten die overal tegen protesteren.’Objection’is het woord, dat hier iedere minuut wel eens valt. In deze wereld met vele landen zijn er verschillende rechtssystemen. wij kennen, 

 

Geschreven recht.

Mondeling (gewoonte ) recht.

Religieus recht.

 

 

 

                                                                 http://www.cassatie.eu/pics/wettelijke-regelingen.jpg

 

Geschreven recht.

Het waren vooral de Romeinen die begonnen met het opschrijven van de rechtsregels in boeken. De Codex. De regels waren van toepassing op de hele bevolking of de onderworpen volkeren. De landen die door de Romeinen zijn bezet hebben de geschreven traditie voortgezet. Het geschreven recht was daar de voornaamste rechtsbron. Op basis van een wetboek wordt daar recht gesproken. Wetten worden hier via een vaste procedure vastgesteld indien desamenleving van mening is, dat dit strookt met het actuele rechtsgevoel. Het geschreven recht beheerst dus een groot deel van het continentale deel van Europa. Om deze reden wordt dit dan ook in Europa het continentaal recht genoemd.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                   

Mondeling gewoonterecht                                    http://www.svpvril.com/CATALOG/CL.gif

In de Angelsaksische landen, dat zijn   de landen waar de Engelse cultuur heerst, wordt het recht opgebouwd uit de uitspraken van de rechter. Dit begon voor de tijd van Willem de veroveraar, toen men met een conflict naar de Sheriff (shire reeve, een vertegenwoordiger van de Engelse koning met juridische en politie taken) ging, en deze een beslissing nam. Een uitspraak van een Sheriff werd herroepen door de volgende uitspraak. Later werd dit het de rechter die een rechtelijke beslissing nam. Dit systeem van rechtspraak is over genomen in die landen of koloniën, waar de Engelsen hebben geheerst. Het recht wordt opgebouwd door de uitspraken van de rechters. Het was aanvankelijk mondeling gewoonte recht en wordt beheerst door gewoonte en traditie men baseert zich op oude of recentere vonnissen. Men noemt dit common law, Case law of Stare Decisis. Deze laatste term komt uit het latijn en betekent, bij de besloten zaken blijven, de uitspraken hebben ‘precedent werking’ bij een juridisch conflict verwijst men, dan ook niet naar een wets-artikel maar naar een ‘zaak’. De televisie en film, met een grote dosis aan americaanse produkties, bepalen het beeld van de (civiele) rechtspraak bij veel mensen alhier. In beginsel ziet men in het ‘Engelse’ en Americaanse recht dus geen wetboeken. Een staat in de VS heeft echter van huis uit wel wetboeken. De Staat Louisiana (naar koning Louis) heeft wel geschreven recht. Deze staat hoorde vroeger bij Frankrijk en heeft een versie van de Franse code civil en code penal. Het angel-saksische recht schonk van huis uit veel aandacht aan de billijkheid van de beslissing (Equity law ).

 

 

 

                                                                      Religieus-recht
Religie en geloof leggen van ouds her rechten en plichten op aan de gelovigen. Religieuze leiders van stammen en volkeren hebben door de jaren heen, afdwingbare regels opgelegd onder de naam van de oppergod, die besliste wat goed en fout is.Ook wereldse leiders spraken in naam van de god, recht.
In de romeins-christelijke gebieden hebben kerkelijk regels vaak naast het gewoonte recht en het romeinse recht hun invloed gehad. Daarnaast bestoond er ook het het canoniek recht als zodanig. Dit regelde de interne orde van de kerk. Het Canoniek recht had niet alleen invloed op de orde van de Kerk, maar ook invloed op de maatschappij en het privébestaan. Men vond, dat het kerkelijk recht van toepassing kon zijn op grond van de status van een persoon ("ratione personae"), vanwege de aard van een zaak ("ratione materiae") en vanwege rechtsweigering, zonden of tekortkomingen van ander recht ("ratione peccati"). Zodoende kregen ook weduwen, studenten, reizigers, kruisvaarders, kooplieden en geldschieters te maken met het canonieke recht. Daarnaast verliezen wij vaak uit het oog, dat het hier geldend recht, van oorsprong een afspiegeling is van onze historische christelijke waarden. Deze grondslag van onze samenleving komt momenteel sterk naar voren, met de aanwezigheid van grotere groepen nieuwe Nederlanders. Dat religieus recht ook hier van belang was, blijkt o.a. uit de het feit, dat een student recht, doorgaand zegt, dat hij rechten studeert. Deze kreet komt uit de tijd, dat men de beide systemen; werelds recht en kerkelijk recht moest bestuderen.

In veel moslimlanden hanteert men recht dat is gebaseerd op de Koran of de oude religieuze tradities. Vaak wordt voor huwelijken, erfenissen en familie kwesties de wet van de Koran toegepast. Daarnaast kan het zijn dat men voor weer andere zaken modern recht hanteert. Gebruiken uit de Koran zijn met betrekking tot alle vergrijpen mogelijk, bijvoorbeeld in Saoudi-Arabie, de Verenigde Emiraten, Sudan, Libie en Mauretanie. In sommige kringen en landen is de roep om de sharia daar in te stellen groot. In beginsel hoeven beslissingen op basis van religie niet direct slechter te zijn dan andere vormen, echter, in sommige vallen worden in strenge religieuze landen beslissingen genomen, die niet overeenstemmen met het algemene Nederlandse rechtsgevoel.

http://www.iok.be/media/wetboek.jpg 

 

strafrecht

Wat het strafrecht betreft, wordt in veel landen het principe gehuldigd, dat wat strafbaar is, duidelijk moet zijn vastgelegd. Om deze reden is het strafrecht (tegenwoordig) in landen met mondeling recht vaak wel vast gelegd in een wetboek. Nederland kent een systeem waarbij de rechter oordeelt, in sommige andere landen kent men jury rechtspraak, waarbij een vertegenwoordiging uit de samenleving oordeelt. Bij dit systeem houdt de rechter overigens de regie en verantwoordelijkheid.

In landen met religieus recht, met als voorbeeld de Sharia, volgt wat goed en kwaad is uit het geloof en de plichtenleer. Er zijn dan geen wetboeken, maar slechts mondelinge uitspraken en tractaten. Uitspraken worden gedaan door een soort van arbiters, bijgestaan door koran-schriftgeleerden.

Wij sluiten hier af met de opmerking, dat in Nederland, indien vervolging door het O.M opportuun wordt gevonden, een zaak in beginsel geheel voor de rechter komt en deze ook uitspraak doet. In een land als de Verenigde Staten, kent men het systeem van ‘ plea bargening’. Bij dit systeem onderhandelt de verdachte met de officier van justitie over de aanklacht en kan deze schuld bekennen op een overeen gekomen aanklacht. Critici menen, dat hierdoor, verdachten die onvoldoende of geen financiële middelen hebben voor een procesgang, soms onschuldig, dan wel te zwaar worden bestraft. Tot zover dit onderwerp. Wij hopen in een later stadium uitvoeriger op de internationale verschillen in het strafrecht terug te kunnen komen.

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht.


Laatste update 22 juni 2008