Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … ………………. Meester Willem  Strafrecht

                                                

  start

 

  De rechter

 

                             

 

 

Inleiding

Justitieel apparaat

                            De verdachte

De Rechter

                            De zitting

                            De uitspraak

                            De reclassering

 

De Rechtspraak.

 

De rechter.
De rechter is onafhankelijk en een zitting is openbaar. Deze openbaarheid dient de maatschappelijke controle van de uitspraken. In uitzonderlijke gevallen kan de verdachte de rechtbank verzoeken, tot behandeling achter gesloten deuren. Dit geschiedt uitsluitend indien de verdachte buitengewoon door de openbare behandeling van de zaak wordt geschaad. Bij minderjarigen is gesloten behandeling gewoon.

Een rechter wordt benoemd voor het leven (tot het pensioen) om zijn onafhankelijkheid te waarborgen. Dit gebeurt bij koninklijk besluit na een voordracht.

Uitsluitend de Hoge Raad kan een herhalend falende rechter uit zijn functie zetten.

De rechtspraak mag slechts worden uitgeoefend door die gerechten zoals bij de wet zijn aangewezen, ook de inrichting, samenstelling en bevoegdheden van de gerechten zijn  bij wet geregeld.

De rechter moet ook officieel bij de wet zijn aangesteld. Een niet volledig beëdigde rechter is niet bevoegd, zoals bleek in november 2007, toen de rechtbank van Den Bosch uitspraak, deed in een zaak door een meervoudige kamer, waarvan later bleek dat een rechter nooit officieel was aangesteld als rechter. De uitspraak was hierdoor niet rechtsgeldig tot stand gekomen.

De rechter moet competent zijn;

De Absolute competentie geeft aan welke soort rechterlijke instantie een zaak moet behandelen.

De Relatieve competentie speelt pas als de vraag van de absolute competentie beantwoord is: relatieve competentie geeft aan welke vestiging (in welke plaats) van de categorie rechterlijke instanties de zaak moet behandelen.

De uitspraak van een kantonrechter of van rechtbank heet vonnis.

De uitspraak van een raadsheer bij het gerechtshof of de Hoge Raad noemt men een arrest.De rechtbank
De rechtbank neemt in eerste instantie kennis van strafbare feiten.

De kantonrechter
Behandelt de overtredingen en het misdrijf stroperij. Voor de meeste zaken die hier terecht komen geldt, dat eerst een schikkingsvoorstel (transaktie) is gedaan. De pleger kan hier van af zien het feit ‘laten voorkomen’. Indien de pleger niet op de schikking reageert, zal deze worden gedagvaard. Indien de pleger op heterdaad wordt betrapt, is het ook mogelijk dat de pleger                                                                                                             (afhankelijk van het delict)  direct een oproeping krijgt. Voor de kantonrechter worden vaak een tiental verdachten tegelijk op de zitting geroepen. Veel verdachten verschijnen overigens niet en laten de rechter in hun afwezigheid beslissen. Bij de kanton rechter is het gebruikelijk, dat meerdere verdachten tegelijk in de zittingszaal zitten. Tijdens de zitting onderzoekt de  rechter of de verdachte veroordeeld moet worden of niet, en eventueel welke straf dient te worden opgelegd. De officier van justitie geeft zijn uitleg over de zaak en vordert de op te leggen straf, in zijn requisitoir. De verdachte kan zich tegen de tenlastelegging verdedigen. Op straffe van nietigheid van het geding mag de verdachte altijd als laatste nog iets zeggen (laatste woord). De rechter sluit vervolgens het onderzoek ter terechtzitting af en doet dan ook meestal direct mondeling uitspraak. Tegen de meeste van de uitspraken is hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof.

De economische politierechter houdt zich bezig met economische vergrijpen, bijvoorbeeld overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet. De kinderrechter behandelt zaken waarin kinderen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.


misdrijven

De misdrijven worden door de politie rechter en de meervoudige kamer behandeld. Eenvoudige zaken worden door de politierechter (een rechter) afgedaan. Deze doet doorgaans mondeling uitspraak. Moeilijkere of zwaardere zaken (waarin meer dan een half jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd) worden door drie rechters bekeken. Eerst komt de officier van justitie aan het woord en daarna de verdachte of diens advocaat. De rechters van de rechtbank doen doorgaans veertien dagen na de zittingdatum uitspraak. Tegen die uitspraken is in beginsel ook  hoger beroep mogelijk bij het gerechtshof. Bij de rechtbank werkt een aantal gespecialiseerde rechters. De economische politierechter houdt zich bezig met economische vergrijpen, bijvoorbeeld overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet. De kinderrechter behandelt zaken waarin kinderen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.

 

Speciale kamers en rechters.

De rechtbank kent ook een aantal gespecialiseerde rechters. De economische politierechter houdt zich bezig met economische delicten, bijvoorbeeld overtreding van de winkelsluitingswet of de warenwet. De kinderrechter behandelt de zaken waarin minderjarigen worden verdacht van het plegen van strafbare feiten.


Het Gerechthof

De rechters van het gerechtshof behandelen met name de zaken in hoger beroep. Deze rechter worden raadsheren genoemd. Tegen een zogenaamde uitspraak in eerste aanleg kan over het algemeen hoger beroep worden aangetekend. De raadsheren onderzoeken opnieuw wat er aan feiten is en  horen de verklaringen van verdacht en  van het openbaar ministerie opnieuw aan.  Het gerechtshof velt een zelfstandig oordeel en hoeft daarbij geen rekening te houden met de eerdere uitspraak van de rechtbank. In geval van hoger beroep wordt de hele zaak opnieuw bekeken. Iemand die in eerste instantie is veroordeeld, kan hier worden vrijgesproken, maar ook een hogere straf krijgen. Als men op de zitting was,  gaat de termijn voor het instellen van een hoger beroep in, de dag nadat de uitspraak is gedaan. In alle andere gevallen, zodra men bekend is met de uitspraak. Gedurende 14 dagen kan hoger beroep ingesteld worden door het ondertekenen van een akte bij de griffie van de rechtbank die de veroordeling heeft uitgesproken.


Cassatie

Indien de verdachte of het O.M. het niet eens met de uitspraak, kunnen zij bij de Hoge Raad in cassatie gaan tegen de uitspraak.  De raadsheren van de Hoge Raad onderzoeken dan of de rechtsregels goed zijn toegepast en wetten goed zijn uitgelegd. De H.R. weegt de feiten niet opnieuw. De Hoge Raad. kan de uitspraak van het hof dan eventueel vernietigen en de zaak weer terug verwijzen naar het hof, of een ander hof.

Deze moet de zaak dan opnieuw inhoudelijk in behandeling nemen, met het in acht nemen van de uitspraak van de hoge raad. Verwijzing geschiedt vrijwel altijd naar een ander gerecht dan dat het vernietigde vonnis heeft gewezen.


De Zitting

 

laatste update 27 juni 2008

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht