Image6  Advies en Rechtshulp Pagina … ………………. Meester Willem  Strafrecht

                                                

  start

 

  De reclassering

 

                               

Inleiding

Justitieel apparaat

De verdachte
De Rechter

                            De zitting

                            De uitspraak

                            De reclassering

 

 

Reclassering
Iemand die wegens het (mogelijk) plegen van een strafbaar feit in aanraking komt met de politie of justitie, kan te maken krijgen met de reclassering. Deze organisatie begeleidt deze persoon tijdens of na het strafproces.

Vanaf het moment dat iemand wordt aangehouden tot en met de terugkeer in de maatschappij, na een gevangenisstraf, kan de reclassering betrokken zijn bij die persoon. In dit traject voert de reclassering dan verschillende taken uit, waaronder het geven van advies aan bijvoorbeeld de rechterlijke macht, het uitvoeren van taakstraffen en het uitvoeren van een aantal reďntegratieprogramma's.

Hierbij is de opzet, dat de veroordeelde  de verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden en voor de (materiële) gevolgen die zijn opgetreden. De reclassering begeleidt haar cliënten die door hun gedrag schade bij anderen hebben veroorzaakt, deze schade  aan een slachtoffer te vergoeden. Er is ook aandacht voor het immateriële leed.

De belangrijkste taak is vooral is (ex)-gedetineerden te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij. Dat kan door onderwijs, het aanleren van vaardigheden, therapie, het helpen bij het zoeken naar huisvesting en/of werk etc. De taak van de reclassering beginnen doorgaans al direct  nadat een verdachte is aangehouden. Indien deze persoon wordt veroordeeld, dan begeleidt de reclassering hem of haar tijdens het uitzitten van zijn straf.

De reclassering heeft daarvoor met re-integratieprogramma’s, die gedetineerden moeten voorbereiden op het bestaan zonder de criminele milieu, waarin zij vaak verkeren. Naast de begeleiding van deze gedetineerden, geeft de reclassering voorlichting aan de rechterlijke macht over de gedetineerden. Men informeert de rechterlijke macht over de achtergronden van de daders en kan voorstellen doen voor de verdere begeleiding. Dat doen ze in de vorm van een rapport dat de rechter kan betrekken bij zijn oordeel. Daarnaast rapporteert men ook over de voortgang van de gedetineerde tijdens de detentie, dat doen ze samen met het gevangeniswezen.

Een verdachte kan, als deze wil meewerken aan een begeleidingsplan, van de rechter de kans krijgen om te bewijzen zijn of haar gedrag daadwerkelijk te willen veranderen. Dan wordt mogelijk een voorwaardelijke straf opgelegd als een stok achter de deur. Deze voorwaardelijke straf betekent dus, er wel een straf opgelegd wordt (bijvoorbeeld een gevangenisstraf), maar deze straf wordt pas werkelijk moet uitgezeten als men binnen de proeftijd weer in de fout gaat. Verder kunnen er ook voorwaarden gesteld worden met betrekking tot een opname in een verslavingskliniek

De reclassering voert het zogenaamd ‘dader-slachtoffer-leerproject’ uit waarbij de daders geconfronteerd worden met de effecten van hun gedrag op hun slachtoffers. Soms kan dit ook als een leerstraf worden toegepast of door de rechter worden opgelegd. Het is ook denkbaar, dat de reclassering de dader helpt bij het op orde brengen van zijn financiën. Er wordt hierbij gekeken naar de mogelijke haalbaarheid van regelingen met slachtoffers en met mogelijke schuldeisers.

Er bestaan drie landelijke reclasseringsinstellingen: Stichting Reclassering Nederland, Reclassering Leger des Heils en De Stichting Verslavingsreclasserings- GGZ Nederland.
Deze zelfstandige organisaties worden vrijwel volledig gefinancierd door het ministerie van Justitie.  Alle reclasseringsinstellingen werken nauw samen met genoemde partijen, maar ook met  de Tbs-klinieken, Raad voor de kinderbescherming en bureau Halt.

Inleiding

Justitieel apparaat

De verdachte
De Rechter

                            De zitting

                            De uitspraak

                            De reclassering

                            Startpagina

 

laatste update 27 juni 2008

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht