Advies en Rechtshulp Pagina … ………………………….. Meester Willem.   Wonen

 

Start

Huren

Koop              

 

      HUIS

DIT ONDERDEEL GEEFT EEN OVERZICHT VAN EEN AANTAL ZAKEN

DIE BETREKKING HEBBEN OP HET HUIS. SPECIFIEK GAAT HET OVER TWEE  ZAKEN;

HUREN EN KOPEN.

Huren

Het grootste deel van alle huishoudens in Nederland huurt het huis of de woning waarin men woont. Het huren van een huis heeft, t.o.v. kopen, zowel voordelen als nadelen.
Een voordeel is dat men flexibeler is. Indien men bijvoorbeeld van baan verandert en naar een andere stad of een ander deel van het land verhuist,kan men redelijk gemakkelijk de huur opzeggen en op zoek gaan naar een andere woning. Men hoeft dan niet eerst de woning te koop te zetten en af te wachten of er een koper is. Als huurder hoeft men zich vrijwel geen zorgen te maken over het onderhoud. Dit laat men doorgaans over aan de verhuurder Ook draait men niet op voor een aantal lasten, die de overheid heft op het bezit van een woning. Verder heeft men indien men huurder is, een vrij vergaande rechtsbescherming en krijgen met name huurders met een laag inkomen subsidies. Nadelen zijn, dat men betaalt voor iets, waarvan men geen eigenaar zal worden. Bovendien bestaan er vaak wachtlijsten voor bepaalde woningen,  vooral de goedkopere. Veelal zijn er bovendien allerlei criteria waaraan men dient te voldoen, zoals inkomen en gezinssamenstelling.

Huur.
Huur is een overeenkomst, die onder die naam wordt geregeld in titel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en omvat artikel 201 tot /met 310.  De algemene definitie staat in artikel 201. Deze luidt; Huur is de overeenkomst waarbij de ene partij, de verhuurder, zich verbindt aan de andere partij de verhuurder een zaak of een gedeelte daarvan in gebruik te verstrekken en de huurder zich verbindt tot een tegenprestatie. In afdeling 5 van genoemde titel van boek 7, staan in artikel 232 t/m 282 alle bepalingen over de huur van woonruimte. Het huurrecht is per 1-8-2003 aangepast en van boek 7A, Hoofdstuk Bijzondere Overeenkomsten, verhuist naar de voorgenoemde titel in Boek 7. Tot 1 januari 2005 gold er een regeling met overgangsrecht. naar het vernieuwde recht. Helaas zijn momenteel nog steeds op internet nog vele pagina's en veel boeken in de bibliotheek gebaseerd op het oude artikel 7A:1594 te vinden. In de nieuwe regeling zijn er wat verschillen t.o.v. de oude regeling.

Huurovereenkomst
Een huis of kamer huurt u doorgaans op basis van een huurovereenkomst. Normaal is dit een schriftelijke overeenkomst. Mondeling afspreken is op zich voldoende, echter, hieraan kleven voor verhuurder en huurder het nadeel, dat afspraken vrijwel nooit helder te maken zijn. Een huurovereenkomst kan gelden voor een bepaalde tijd, hier gaat de overeenkomst op een bepaalde datum in en eindigt op een vastgestelde datum. De overeenkomst kan in beginsel niet door een van de partijen tussentijds worden opgezegd.
De huurovereenkomst kan ook voor onbepaalde tijd zijn en doorlopen tot een van de beide partijen de overeenkomst wil beëindigen. De huurder.
De huurder maakt in het contract een afspraak wanneer en hoe vaak hij de huur voldoet. Doorgaans moet de huur maandelijks worden voldaan. De huurder dient uiteraard tijdig de huur te betalen. De huurder heeft niet het recht de huur bij een conflict in te houden. Het inhouden van de huur kan alleen, als de bewoning van de woning niet mogelijk is. In sommige gevallen kan het mogelijk zijn (voorlopig) een huurverhoging te weigeren. De huurder heeft een zorgplicht te aanzien van het gehuurde. Hij dient de woning in overeenstemming met de bestemming van het gehuurde te gebruiken en zich als goed huurder te gedragen. Hij is verantwoordelijk voor schade aan het gehuurde en mag geen overlast veroorzaken. Voor de verhuurder bestaat de mogelijkheid, indien men zich niet als een goed huurder gedraagt, via de rechter, de huurovereenkomst te ontbinden op grond van ernstig te kort komen in het voldoen van de huurovereenkomst.

De verhuurder.
De verplichtingen van de verhuurder omvatten drie essentiële regels.

Dit betekent, dat de verhuurder er voor moet zorgen dat de woning in goede staat is en ook blijft. Hij moet er voor zorgen, dat noodzakelijk (grote) reparaties op tijd worden gedaan. Hij mag de gedaante van uw woning ook niet zomaar zonder uw toestemming wijzigen, zoals bijvoorbeeld een ingrijpend isolatie project waardoor uw huur onnodig vele euro's stijgt. De verhuurder dient ook voor een redelijk woongenot te zorgen en in te grijpen bij extreme overlast van buren of ongedierte.

Medehuurder.

In veel gevallen woont de huurder niet alleen in de woning. Er kan dan sprake zijn van een medehuurder. Voor een medehuurder gelden er speciale regels. Indien er sprake is van een echtpaar en een van beide echtgenoten sluit de huurovereenkomst, wordt de andere wettelijk medehuurder, zolang de andere echtgenoot ook vast in het gehuurde verblijft. Indien men ongehuwd samenwoont, kan men wettelijk, in principe in grote mate, de zelfde rechten verkrijgen, als gehuwden. Het gaat hier om familieleden;  broer en zus, personen die vast bij een gehuwd familielid inwonen; en om ongehuwd samenwonenden. In deze situatie is men niet automatisch medehuurder, maar moet men dit bij de verhuurder verkrijgen. De huurder(s) en de huisgenoot, moeten de verhuurder verzoeken met een medehuurderschap in te stemmen. Men moet dan aantonen, dat men een duurzame gemeenschappelijke huishouding voert. Ook indien het huurcontract een dergelijke situatie niet toestaat, mag de huisbaas in deze, de huur niet opzeggen. Op het moment, dat men het medehuurderschap aanvraagt is men reeds beschermd. Zorg er dus voor, deze toestemming tijdig aan te vragen, alvorens de verhuurder zelf ontdekt, dat u iemand tegen de voorwaarden van het contract in, in huis heeft genomen. Als een verhuurder niet akkoord gaat,dit dient binnen drie maanden, schriftelijk te gebeuren, kan men de rechter vragen,de ander tot medehuurder te benoemen. De kantonrechter kan in een aantal gevallen afwijkend beslissen.

NB.
Het is mogelijk, dat iemand als medehuurder wordt ingeschreven, uitsluitend met het doel, deze aan woonruimte te helpen. Een medehuurder is hoofdelijk  aansprakelijk voor het nakomen van alle huurverplichtingen. Een verhuurder kan worden benadeeld indien de medehuurder zijn verplichtingen niet nakomt, dan wel zijn huur opzegt en de verhuurder met schade blijft zitten.

Woonvergunning

In vrijwel iedere gemeente in Nederland heeft men een woonvergunning nodig, voor het bewonen van een deel van de aanwezige woningen of huizen. De woonvergunning is een toestemming voor het bewonen van een huis dat onder de huurprijsgrens of koopprijsgrens valt. De toestemming is om er voor te zorgen, dat goedkope woonruimte in een gemeente te behouden voor mensen die al in de regio wonen of werken. Men wil voorkomen, dat personen met een vrij hoog inkomen, deze goedkope woningen bezetten en er voor lagere inkomens onvoldoende woonruimte overblijft.  Feitelijk geeft de gemeente  deze toestemming om in die woning te gaan wonen, als men kan aantonen dat men al in de regio woont of werkt. Een woonvergunning is nodig voor huurwoningen onder de huurprijs van € 585, -per maand (2004!) en voor koopwoningen onder de prijsgrens van € 136.000,- (2004!) Voor het aanvragen van een woonvergunning betaalt u € 45 tot  € 50 (2007) De prijs wordt  jaarlijks opnieuw vastgesteld. Iedere gemeente stelt vaak haar eigen voorwaarden voor een woonvergunning. U vraagt de woonvergunning aan bij de gemeente. Voor het aanvragen van een woonvergunning betaalt u € 41,40 (2007) De kosten worden jaarlijks opnieuw vastgesteld.

 

 

 

Kosten-huren

●Huurprijs
De huurprijs wordt vastgesteld bij het aangaan van de huurovereenkomst de wettelijke regels vindt u o.a. op: www.vrom.nl. De verhuurder en de huurder bepalen feitelijk ieder jaar een nieuwe huurprijs. In principe wordt er jaarlijks een vaste(maximale)huurverhoging vastgesteld. Verhuurders zullen deze doorgaans volgen. Meestal zal de huurder hier stilzwijgend mee instemmen door het betalen van de nieuwe huur. Stelt een verhuurder een nieuwe huur vast boven de normale jaarlijkse verhoging, dan dient u binnen zes weken na de vastgestelde ingangsdatum schriftelijk bezwaar te maken. Bij geschillen zal eerst de huurcommissie een oordeel moeten geven en daarna mogelijk nog de kantonrechter. De huur mag niet uitkomen boven de maximaal toegestane huurprijs. De maximaal huurprijs kunt u zelf berekenen. Informatie vindt u onder andere op de site van steunpunt wonen Amsterdam. www.steunpuntwonen.nl/info/huur.

● Vooruitbetaalde huur.
De verhuurder is gerechtigd u een voorschot op de huurprijs te vragen. Dit mag maximaal de huur prijs van drie maanden huur zijn. Dit voorschot dient als zekerheid voor de verhuurder tegen schade en dergelijke. Het voorschot dient verrekend te worden bij het beëindigen van de huurovereenkomst.

● Overname
Het is mogelijk, dat u bij het betrekken van een nieuwe woning, door de vertrekkende huurder, gevraagd wordt om een bijdrage in de aanwezige stoffering in de woning. Deze bijdrage mag niet onredelijk zijn. Wat redelijk is, kunt u eventueel door de huur-commissie laten bepalen. U bent nooit verplicht zaken over te nemen. Overname kan voor soms aantrekkelijk zijn. De oude huurder is gerechtigd, zaken die u niet wil overnemen te verwijderen. Dit dient wel zo te gebeuren zonder, dat er schade aan de woning ontstaat. Onroerende voorzieningen maken onderdeel uit van de woning. Ook indien zij door de huurder zijn geplaatst. Deze zaken zijn door zogenaamde natrekking, onderdeel van de hoofdzaak, het huis, geworden. Een voorbeeld hier van zijn de planten in de tuin en de keuken. Voor deze zaken kan de oude huurder geen vergoeding vragen.

● Sleutelgeld.
Door  het gebrek  aan  woonruimte,  berekenen  sommige verhuurders  een extra  eenmalige  bijdrage bij  het  aangaan  van  het contract.  Men noemt dit sleutelgeld. Wettelijk is dit sleutelgeld verboden, echter onder druk van het afwijzen van een contract voelen nieuwe huurders zich soms gedwongen dit bedrag toch maar te betalen.  U kunt onder  protest  betalen en  daarna via de huurcommissie of de rechter proberen het geld terug te krijgen. Men dient daarvoor  wel te proberen,  vast te leggen,  dat u betaald heeft.  Vraag om een bewijs  of betaal via de bank. Helaas kan dit bij sommige verhuurders zeer lastig zijn.

● Contractskosten
Soms rekenen makelaars of bemiddelaars een eenmalig bedrag in de vorm van contract- of verhuurkosten. Indien men zelf niet om bemiddeling heeft gevraagd, lijken deze kosten niet gerechtvaardigd.  De  gemaakte kosten zouden voortvloeien uit de aard van het verhuren zelf. Kantonrechters oordelen vooralsnog  verschillend. Indien men zelf een makelaar of bemiddelaar inschakelt, om een woning te vinden, lijkt een vergoeding weer wel gerechtvaardigd.

● Servicekosten.
In veel gevallen vraagt de verhuurder naast de kale huur nog een voorschotbedrag voor zogenaamde servicekosten. Servicekosten zijn kosten die de verhuurder kan berekenen voor zaken die voor alle huurders gemeenschappelijk zijn, zoals het schoonhouden van de entreeruimten, trappen, onderhoud van een gemeenschappelijke tuin, gebruik van de lift, verlichting, huismeester, of voor gebruik van een individuele geiser en andere diensten. De service kosten moeten apart in het huurcontract worden  vermeld. De berekening van de servicekosten staat namelijk los van de jaarlijkse huurverhoging. De afrekening van de servicekosten dient ook wettelijk afzonderlijk van de huur plaats te vinden.

● Watergeld.
De verhuurder kan ook watergeld rekenen. Er wordt dan een vast bedrag per woning gerekend op basis van het aantal kamers. Wees alert want, er zijn steeds verhuurders die meer eenheden watergeld in rekening brengen dan is toegestaan. Indien u meer watergeld heeft betaald dan toegestaan is, kunt u dit nog lange tijd terugvorderen. Bij het waterleiding bedrijf kunt u opvragen wat het bedrag voor uw woning zou moeten zijn. In  veel gemeenten  in Nederland streeft men er naar om ieder huis van een eigen watermeter te voorzien. In deze gemeenten worden momenteel meters geplaatst om elk huishouden op het feitelijke gebruik af te rekenen. Informatie vindt verder onder andere ook op de site van steunpunt wonen Amsterdam . www.steunpuntwonen.nl/info/huur.

Scheiding.
Bij een echtscheiding of een situatie waarbij de rechter een scheiding van tafel en bed uitspreekt, wordt aan de rechter vaak gevraagd te bepalen, wie de woning mag blijven gebruiken. Indien bij een scheiding de huurder de woning verlaat, wordt de blijvende ex-partner, automatisch de huurder. Bij samenwonenden, zal de blijvende partner, indien deze medehuurder is, huurder worden.

Nieuwe-huisbaas.
Het kan gebeuren, dat de gehuurde woning in handen komt van een andere eigenaar, bijvoorbeeld bij verkoop, maar ook bij overlijden. Het huurcontract gaat dan van rechtswege over op de nieuwe eigenaar. De rechten en plichten van de huurder blijven dan hetzelfde. Op deze regel is een uitzondering. Indien de nieuwe eigenaar de woning zelf wil gaan gebruiken, heeft de nieuwe eigenaar deze mogelijkheid pas, drie jaar nadat hij de rechtsopvolging aan de huurder heeft bekend gemaakt. Deze regel is ingesteld, om te voorkomen, dat woningen om deze redenen van eigenaar wisselen.

Reparaties.
De wetgever heeft voor reparaties een aantal regels opgesteld. Grote reparaties en groot onderhoud vallen onder de verantwoordelijkheid van de verhuurder. De huurder dient de verhuurder ook in staat te stellen dit onderhoud te laten plaatsvinden ook als de huurder hier last van ondervindt. Kleine reparaties zijn voor de huurder. Hieronder vallen bijvoorbeeld zaken zoals het vervangen van deurknoppen, stopcontacten, toiletpotten, de wc-bril, het schilderwerk binnen, het schoonhouden van het rookkanaal, dit alles uiteraard in redelijkheid. Grote reparaties zijn het onderhoud van het dak, buitenschilderwerk, het vervangen van verrotte kozijnen, eventueel de waterleiding en de gasleiding,voor de hoofdkraan, binnen het gebouw. Indien te repareren gebreken, die normaal voor rekening van de huurder zijn, te wijten zijn, aan de slechte toestand waarin de woning zich bevindt, zijn deze wel voor rekening van de huurder. Schade ontstaan als gevolg van deze gebreken, is doorgaans voor rekening van de verhuurder. Als goed huurder moet u de woning die u heeft gehuurd in overeenstemming met de bestemming hiervan gebruiken. Dit betekent, dat u aansprakelijk gesteld kunt worden voor alle schade die aan de woning toegebracht wordt tijdens uw huurperiode. U kunt alleen onder die aansprakelijkheid uitkomen indien u kunt bewijzen, dat de schade u niet valt toe te rekenen. Bij brand geld deze regel niet, de verhuurder zal hier dan moeten aantonen, dat de schade u wel degelijk valt aan te rekenen.

Onderhoud wordt niet verricht.
Indien de verhuurder in  gebreke blijft, reparaties of onderhoud te verrichten, dient u  middels een aangetekende brief de verhuurder een bepaalde termijn te stellen waarin hij dit onderhoud als nog kan verrichten. U dient de verhuurder ook nadrukkelijk aansprakelijk te stellen voor de schade en de kosten, die kunnen optreden indien de verhuurder zijn verplichtingen ten aanzien van u als huurder niet nakomt. Het is mogelijk de kantonrechter een machtiging te vragen voor het verrichten van de werkzaamheden op kosten van de verhuurder. De kantonrechter kan u daarnaast ook toestemming geven de kosten geheel of gedeeltelijk  in mindering  te brengen op de huur. In spoedgevallen, kunt u bij de president van de rechtbank in kort geding het nakomen van de verplichting vorderen. Een misverstand is, dat men bij het niet nakomen door de verhuurder, de huur (gedeeltelijk) kan inhouden. U heeft echter het gebruik van de huurwoning en daar dient u  (zie hierboven artikel 201) huur voor te betalen. Pas als het gebruik van de woning (overwegend) niet meer mogelijk is, kunt u de huur gedeeltelijk  inhouden. Indien uw woongenot door het niet goed  nakomen van de verhuurder ernstig in uw woongenot wordt gestoord, kunt u  bezwaar  maken tegen de eerst volgende huurverhoging. U dient dan wel eerst de hierboven geschetste procedure te hebben gevolgd. Het kan verstandig zijn in deze de huurcommissie te raadplegen. Bij zeer ernstige gebreken kunt u zich wenden tot de
Dienst Bouwen Woningtoezicht van uw gemeente.

Veranderingen
aandewoning.
Veelal staat er in het huurcontract, dat veranderingen uitsluitend mogen worden aangebracht na toestemming van de verhuurder. Heeft u toestemming, laat deze dan schriftelijk vastleggen. Zorg ook, dat er vastligt dat u de veranderingen aan het einde van de huurperiode niet hoeft terug te draaien. Ook indien u toestemming  heeft gekregen voor veranderingen dient u enige voorzichtigheid te betrachten. Wijzigingen of verbeteringen kunt u ter overname aanbieden aan de volgende huurder of de verhuurder. Indien de huurder en verhuurder echter. De overname weigeren loopt u de kans de verbouwing terug te moeten draaien. Deze problematiek komt zeker aan de orde, indien uw verbeteringen afwijken van wat gangbaar wordt geacht.

Overlijden
Indien de huurder overlijdt, is het mogelijk, dat een medehuurder de huurovereenkomst voortzet. Bij gehuwden wordt de partner vanzelf huurder. Bij niet gehuwde samenwonenden, is dit bij een officiële medehuurder hetzelfde. Indien er geen medehuurder is om de overeenkomst voort te zetten, eindigt de huur automatisch op de laatste dag van de tweede maand na het overlijden. Indien er erfgenamen zijn, kunnen deze de overeenkomst beëindigen tegen het eind van de eerste maand na overlijden. Indien er sprake is van een contract voor een vastgestelde tijd, kan de overblijvende partner de overeenkomst binnen zes maanden opzeggen.

Opzeggenhuurcontract
Indien u een contract voor een bepaalde tijd heeft stopt de overeenkomst op de einddatum van rechtswege. U kunt uiteraard met de verhuurder tot overeenstemming proberen te komen m.b.t. een nieuwe overeenkomst. Een tijdelijk contract kan doorgaans niet tussentijds worden opgezegd. Een contract voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden beëindigd. De procedure voor de verhuurder is hierbij zwaarder, dan voor de huurder. De verhuurder kan het huurcontract opzeggen via een deurwaarder of met een aangetekende brief. Ook een mee hurende echtgenoot van de huurder moet apart het beëindigen van het contract worden aangezegd. De opzeg termijn die voor de verhuurder geldt is drie maanden. Daar komt steeds een maand extra bij voor ieder jaar, dat men huurder was. Dit met een maximum van drie maanden extra. De verhuurder dient de gronden van de
opzeggingtevermelden.Deverhuurderkanvijfgrondenaanvoerenomhetcontractoptezeggen.

● Dat u zich geen goed huurder betoont, doormiddel van een betalingsachterstand, of overlast bezorgt.

● Dat u na een tijdelijk contract wil blijven huren maar de vorige huurder/bewoner volgens afspraak wil terug komen.

● Dat hij de woonruimte zelf nodig heeft. De verhuurder moet dan aantonen, dat u andere woonruimte kunt krijgen.

● Dat hij een bestemming wil verwezenlijken volgens een geldend bestemmingsplan.

● Dat u niet instemt met een voorstel voor een nieuwe overeenkomst. Het mag hier geen wijziging van de huurprijs,
   servicekosten of verwarmingskosten betreffen. Het moet wel om een redelijk voorstel gaan.

Doorgaans is het de rechter, die hier over de redelijkheid van de ontbinding van de huurovereenkomst uitspraak doet. Indien u onderhuurders heeft zal de rechter het belang van de huurders meewegen. De verhuurder dient u overigens te vragen binnen zes weken schriftelijk te laten weten of u toestemt in de opzegging. Niet reageren wordt hier opgevat als een weigering. De huurder heeft een eenvoudigere regeling tot opzeggen. De opzeg termijn is voor de huurder gelijk aan de tijd tussen twee huurbetalingen. Dit is minimaal een maand, maximaal drie maanden. In de meeste gevallen zal de opzegtermijn dus een maand zijn. Hoofdregel is, dat u geen opgaaf van redenen hoeft te geven. Indien u er een begin en een einddatum zijn afgesproken van de huurperiode, kan de overeenkomst in principe niet tussentijds worden opgezegd. Uitzonderingen hierop zijn onvoorziene omstandigheden, die niet voor u rekening hoeven te komen. Het kan gebeuren, dat u werkgever van u verlangt, dat u met het bedrijf mee verhuist naar een ander deel van het land en u dit niet kon voorzien.

 

Nieuwe ontwikkelingen bij het opzeggen van de huurovereenkomst door verhuurder!!!

Het lijkt er op, dat de positie van huurders sinds 2003 aan het verzwakken is.  Het eigendomsrecht lijkt meer waarde te krijgen bij procedures. Dit is vooral bij die gevallen waarbij particulieren, maar ook woning coöperaties, zeggen te gaan renoveren. Sinds de wetswijziging van 2003, vallen renovatie, sloop en uiteindelijke verkoop, onder het begrip ‘dringend eigen gebruik’.  Volgens huurrecht advocaten, wordt hiervan graag gebruik van gemaakt, door eigenaren, die van oude huurders met lage huren willen afkomen. De procedure opent de mogelijkheid hier een behoorlijke winst te boeken. Men kan (goede) huizen met een lage huur, veel makelijker vervangen door huizen met een veel hogere huur. Volgens betrokken deskundigen, valt op dit moment nog onvoldoende te bepalen wat de gemiddelde ‘huursprong’ hierbij is en hoe groot de groep ‘slachtoffers’ hiervan is.

 

Vervangende woonruimte.
Indien de verhuurder u de huur opzegt, omdat hij de woning zelf wenst te gaan gebruiken, dient hij u aan vervangende woonruimte te helpen. In dit geval kan het ook mogelijk zijn, dat de verhuurder u een tegemoetkoming moet geven voor het verhuizen en opnieuw inrichten van een woning.

Weeropleverenvandegehuurdewoning
Aan het einde van de huurovereenkomst, moet u in principe de woning in de oorspronkelijke en in goede staat op leveren. Dit betekent dus, indien u zelf  veranderingen  aan  de woning  heeft aangebracht en  geen regeling met de verhuurder heeft getroffen, deze veranderingen u mogelijk in een lastig pakket kunnen brengen en voor onnodig hoge herstelkosten kunnen lijden. Maak dus vooraf goede afspraken met de verhuurder en leg deze op paper vast. Krijgt u geen toestemming, zorg er dan voor dat u de aanpassingen gemakkelijk kunt herstellen. Bewaar originele deuren en andere uit de woning verwijderde zaken. De verhuurder is verplicht een behoorlijke opleveringsprocedure te volgen. Enige tijd voor de feitelijke oplevering behoort hij samen  met u  de woning  te inspecteren en  vast te leggen welke tekortkomingen er zijn en wat er mogelijkerwijs weer herstelt zal moeten worden. De verhuurder  dient u  hier ook toe  instaat te stellen.  Soms kunt u  samen met de verhuurder en de nieuwe huurder hierover afspraken maken. Ook hier geldt weer;  zet afspraken op papier.  Aan het einde van de  overeenkomst, dient  er een tweede  gezamenlijk  inspectie   plaats te vinden,  om te zien of alle geconstateerde zaken zijn hersteld. Voor de gehele procedure geldt, dat hier redelijkheid en billijkheid wordt betracht.

Geendeugdelijkeprocedure
Indien de verhuurder geen behoorlijke procedure volgt en hij achteraf nog allerlei eisen gaat stellen en bedragen in rekening brengt, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Heeft de verhuurder u geen gelegenheid tot herstel gegeven, maak dit dan kenbaar. Controleer bovendien of de verhuurder u geen zaken in rekening brengt, die voor zijn rekening behoren te zijn, er geen posten op de afrekening zijn , die u niet kunt thuisbrengen en of u de vooruit betaalde bedragen wel terugkrijgt.

Huursubsidie.
Omdat de huur bij sommige huishoudens een groot deel van het besteedbaar inkomen opslokt, heeft de overheid de huursubsidie regeling ingevoerd.
Wanneer komt men in aanmerking voor de regeling?
Men dient meerderjarig te zijn, dit is doorgaans achttien jaar of ouder.
●Het dient te gaan om een zelfstandige woning , geen kamer.
●De huurprijs zit in een bepaalde marge, minimum / maximum.
●Het moet een passende woning zijn , niet te ruim of te duur in de individuele situatie.
●Het inkomen van u en eventuele medebewoners moet ook onder een bepaalde grens blijven
●U mag niet te veel vermogen hebben, dit is spaargeld
Het is mogelijk dat u na een grote inkomensval na jaren opeens wel in aanmerking komt voor subsidie,ondanks het feit, dat u niet aan alle criteria voldoet. Bijvoorbeeld u woont in een te duur huis, u verliest u baan en kunt de huur niet meer opbrengen. U krijgt dan soms wel subsidie, maar men geeft u een termijn om een goedkopere woning te vinden. Zie voor de actueel geldende regels
www.minvrom.nlHuurcommissie.
In geval van geschillen kan de huurder vaak terecht bij de huurcommissie, de verhuurder zal vaak een advocaat moeten inschakelen. De Huurcommissie oordeelt over geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen. Geschillen over de huurprijs gaan vooral over de hoogte van de huurprijs, de jaarlijkse huurverhoging, de afrekening van de servicekosten, een all-in-prijs van huur en servicekosten en achterstallig onderhoud

Het kan gebeuren, dat de huurprijs hoger is dan de maximale huurprijsgrens en huurder verlaging van de huur wil. De huurder kan ook indien het huurcontract nog geen zes maanden bestaat, de gehele huurprijs en de staat van onderhoud laten toetsen. Indien er sprake is van een geliberaliseerde huur, kan men in de meeste gevallen niet terecht bij de commissie. Alleen bij een nieuw huurcontract van korter dan een half jaar, kan men laten toetsen of de maximale  huurprijs voor de woning onder de liberalisatie grens ligt. Een Huurcommissie bestaat uit een voorzitter en enige leden. De commissieleden werken meestal bij huurdersvereniging (huurdersleden), en een woningbouwvereniging of als makelaar (verhuurdersleden). In een huurcommissie zit een gelijk aantal huurders- en verhuurdersleden. Er zijn 59 Huurcommissies, ondersteund door één secretariaat. Het secretariaat van de Huurcommissies is onderdeel van VROM.

Zie hier;   www.vrom.nl

Koop
Voor veel mensen is het kopen van een eigen huis de grootste financiële stap in hun leven. Het bezit van het eigen huis is voor velen een van de grote idealen. Het is helaas, niet voor iedereen weggelegd. In de tachtiger begin tot midden van de jaren negentig van de vorige eeuw is het huizenbezit, bij de gewone burger, normaler geworden. In de jaren er voor was het bezit van het eigen huis niet voor de massa weggelegd. Zo rond de laatste eeuwwisseling is de start op de huizenmarkt voor nieuwkomers al weer een stuk moeilijker geworden vanwege de hoge prijzen. Ook het eigen huis kent zo zijn voor en nadelen. Voordeel is ontegenzeggelijk, dat men door in plaats van maandelijks huur te betalen, maar doormiddel van het afbetalen van een lening bij een bank, kapitaal bij elkaar spaart. Een bezitter van een eigen huis heeft ook veel meer te vertellen over zijn woning. Daarnaast strekt alles wat men aan het huis doet en verbetert, ten eigen voordeel.

 

 

image6 Disclaimer.
Al deze pagina's geven slechts algemene informatie. Alle juridische vragen verschillen elk opnieuw van geval tot geval. Voor uw eigen specifieke  juridische vraag en probleem, dient u deze steeds aan een rechtskundige voor te leggen. Aan al deze webpagina's zijn geen direct toepasbare adviezen te verbinden, zij geven een indruk van het recht

laatste update 14 juni 2008